صفحه ۹۹۲

غیر متعادل محترمانه تصفیه شوند و کمبودها برطرف شود.

10 - احکام دادسراها و دادگاهها در مورد مصادره یا رفع توقیف اموال قاطعانه اجرا شود و چند نفر افراد متدین و قاطع مسئول این کار شوند، وگرنه حکمها بی ارزش و دستگاه قضایی بی اعتبار خواهد شد و حقوق مردم نیز تضییع می‎شود و هم چنین احکام هیئت پنج نفری نسبت به کارشان.

11 - دیوان عدالت اداری در مورد برگشت کارکنان ادارات که مرتکب جرم مهمی نشده اند رسیدگی و از تاریخ صدور حکم حقوق آنان پرداخت گردد و برای این جهت ماده واحده ای به تصویب برسد.

12 - مدت تبعید معتادان به جزیره تعیین شود و بخشنامه های عفو شامل آنان هم بشود.

13 - بنظر می‎رسد آقای رمضانی برای دادستانی انقلاب تهران و آقای مظاهری دادیاری دادسرای انتظامی قضات مناسب باشند. چون هر دو قاطع و اهل برخورد با متخلفین می‎باشند.

14 - در خاتمه توفیق بیشتر آقایان را برای اصلاح اساسی تشکیلات قضایی از خدای بزرگ مسئلت می‎نمایم.

15 - راجع به موادمخدر کارهایی که تا حال شده از اعدامها و زندانها و فرستادن به جزیره موفق نبوده باید فکر اساسی کرد.

16 - هیئت شناسایی و جذب قاضی و دادستان در قم و مشهد تقویت شود و طلاب و فضلا جذب دستگاه قضایی شوند.

17 - مسئله قاضی سیار و قاضی تحکیم و تشکیل خانه های عدل و انصاف در مناطق کوچک و استفاده از علماء شهرستانها و مناطق بررسی شود تا فشار بر دادگستری کم شود.

ناوبری کتاب