صفحه ۹۹۱

پیوست شماره 103:

یادداشت برای تذکر به مقامات قضایی در دیدار خصوصی با آنان

باسمه تعالی

1 - کارها بین اعضای شورای عالی قضایی کمافی السابق تقسیم شود و هر رشته به شخصی متناسب با موقعیت او محول شود.

2 - مسئول دادسراها یک بررسی دقیق و تصفیه عاقلانه و خدا پسندانه نسبت به دادسراها، و مسئول قضات یک بررسی دقیق و عاقلانه و خدا پسندانه نسبت به قضات انجام دهد و اگر فرضا تقسیم کار انجام نشد مرجعی برای مراجعه قضات و دادستانها تعیین شود چون تقاضا در این جهت...

3 - در جذب و حفظافراد برخوردها و سابقه های ذهنی شخصی ملاک نباشد بلکه با وسعت نظر و گذشت ملاک استخدام ارزش کار و قاطعیت طرف و عقل و تدبیر او باشد و از باب مثال از امثال آقایان رمضانی و مظاهری که پرکار و قاطعند در پستهای مناسب استفاده شود و نگذارید استعفاء دهند که قهرا سبب دلسردی عده ای دیگر هم خواهد شد بر فرض روزی چیزی گفته باشند بجاست صرف نظر شود.

4 - فرمایش حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر که فرمودند: "ثم اکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل مایزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس و اعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک " مورد توجه واقع شود و خلاصه استقلال مالی و سیاسی قاضی خوب تامین شود.

5 - اعضاء محترم شورا از شعارهای توخالی و تحت تاثیر جو و بسا با یکدیگر متضاد که شورا را بی اعتبار و مردم را دلسرد می‎کند پرهیز کنند.

6 - دادگاه عالی قم هم توجیه و هم تایید شود.

7 - بطور کلی اگر ثابت شد حکمی برخلاف واقع شده به هر نحو شده محترمانه ابطال شود تا حقی ضایع نگردد.

8 - نسبت به اعدام ها و مصادره ها دقت بیشتری انجام شود، و حتی المقدور غیر از قاتلین و سران رده بالا که سبب اقوی از مباشر و یا مفسد محسوب اند اعدام نشود.

9 - درامر زندانها یک بررسی دقیق و تصفیه کادرها انجام شود، و افراد تند

ناوبری کتاب