صفحه ۹۸۷

کرد.

8 - لازم است مردم در تجارت و زراعت و صنایع و ایجاد تاسیسات و کارخانجات عام المنفعه و سایر شغلها آزاد باشند مگر در موارد ضرورت، نه اینکه اصل بر منع و محدودیت باشد مگر با اجازه دولت. دولت دولت است نه بازرگان و یا کشاورز و یا کارخانه دار.

9 - دولت باید حسن اجراء دستورات و بخشنامه های خود را بررسی کند و توجه داشته باشد که مامورین و مسئولین جزء، دستورات را متوقف و خنثی نکنند.

10 - دولت باید حتی الامکان مستقلا تصمیم بگیرد و برای هر امر جزئی نخواهد به مجلس مراجعه کند، مثلا چه لزومی دارد که برای وارد کردن مواد اولیه کارخانه های عام المنفعه و ضروری به مجلس مراجعه شود.

11 - لازم است از قوانین و مقررات دست و پاگیر که کارها را متوقف یا کند و مردم را ناراضی و بر حقوق بگیران دولت می‎افزاید جدا کاسته شود.

12 - برای خانه ها و منازل ساخته شده مسکونی به هر علتی انجام شده بالاخره باید برای آب و برق و سند مالکیت آنها فکری کرد و نارضائیها را برطرف کرد.

13 - در عزل و نصب ها باید لیاقت اشخاص و ضوابط عقلی و شرعی ملاک باشد نه روابط شخصی و گروهی، و در عزلها باید حیثیت اشخاص حفظ شود و با مقدمه انجام گردد.

14 - بنیاد مستضعفین با وضع فعلی جز ضرر و و بال و بدبینی نتیجه ای ندارد و چیزی عائد مستضعفین نمی شود، باید به وسیله فروختن رقبات آنها بر دانشگاهها و مراکز آموزشی و بهداشتی افزود.

15 - آقای نخست وزیر و وزرا باید بیشتر با کمیسیونهای مختلف مجلس تماس داشته باشند.

16 - بجاست هیاتی از افراد بی طرف و مورد اعتماد و دلسوز و غیر شاغل که در رشته های مختلف تخصص دارند برای تنظیم خطوط سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی کشور بدون نام و نشان و تبلیغات تشکیل شود و نظریات نهائی آنان به هیئت دولت گزارش شود.

17 - باید به صنایع نظامی اهمیت بیشتری داده شود و از مخترعین در این قسمت

ناوبری کتاب