صفحه ۹۸۴

مردم در صداقت مسئولین تردید نمی کنند.

7 - با اینکه صدام شروع کننده جنگ بوده است در اثر انقطاع ما از مجامع جهانی ما را در دنیا جنگ طلب و صدام را طالب صلح معرفی کرده و می‎کنند، و ابرقدرتها عملا همسایگان ما را از ناحیه ما وحشت زده کرده اند و این امر در اثر انقطاع ما است، همه به یاد داریم که در جنگ ویتنام با اینکه بین طرفین جنگ و فعالیتهای نظامی برقرار بود در پاریس کمیته ای برای مذاکره دائما برقرار بود و اخبار آن در دنیا منعکس می‎شد، بالاخره لازم است در کنار فعالیت نظامی فعالیت سیاسی نیز انجام شود. باید روی این موضوع بیشتر فکر کرد و مقدمات آن عاقلانه فراهم شود و این امر با تعقیب جنگ منافات ندارد.

8 - مساله فعالیت در داخل عراق و بسیج نیروهای عراقی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، و قرارگاه رمضان تا حال کاری از پیش نبرده و اخیرا متاسفانه ضربه بزرگی هم خورده است.

9 - برای پدافند از کارخانه ها و مراکز صنعتی مهم باید فکر اساسی کرد، در درجه اول باید مسئول متخصص این قسمت شناسائی و تعیین شود. لازم نیست مصدر همه این امور روحانی باشد، اصلا ارتشیان شاید حساسیتی هم نسبت به دخالت روحانیین داشته باشند.

10 - صنایع نظامی ارتش کما هو حقه از آن استفاده نمی شود، با همه امکانات زیادی که دارد باید برای آن فکری کرد، متاسفانه سیستم آن به نحوی است که هر کس وارد آنجا می‎شود هضم مقررات خشک و استعماری آن می‎شود.

ناوبری کتاب