صفحه ۹۸۱

پیوست شماره 100:

یادداشت معظم له که برای دیدار با سران مملکت نوشته بودند

بسمه تعالی

1 - مسئله نارضایتی ها که نوعا مربوط به امور اقتصادی و تبعیضات و دو نرخیها است.

2 - ضعف مدیریت ها بخصوص در مسائلی که مستقیما با مردم ارتباط دارد مانند وزارت بهداری و درمان و دارو، مسئله زمین شهری و امتناع از دادن سند و آب و برق و امکانات

3 - مسئله کم کاری در ادارات و بی اعتنایی و توهین به مردم و شیوع رشوه و پارتی بازی و انقلاب اداری تا حال در حد شعار بوده

4 - بدبینیهای زیاد و تبلیغات سوء نسبت به روحانیت و برخوردهای منفی در ادارات و اتوبوسها و بیمارستانها و خطر یک قیام همگانی علیه روحانیت بطور کلی

5 - مسئله مصادره ها و شعارهای تند غیر واقع که از مردم احساس امنیت مالی و آبرویی را گرفته و همه را به وحشت انداخته

6 - مسئله اطلاعات و زندانیها و برخورد اطلاعات حتی با نهضت های خارج مثل فلسطین

7 - تندروی کمیته ها و سپاه و حملات به مجالس نهضت آزادی و بطور کلی جلو آزادی ها را گرفتن

8 - مسئله موقوفات شمال تهران و نارمک و امثال اینها

9 - لزوم ارتباط تدریجی با ملت مصر ولو از طریق بازرگانی

10 - مسئله ارتباط با فرانسه مخصوصا نسبت به صنایع نظامی

11 - فکر اساسی برای همه مسائل کشور و در این رابطه لازم است 10 الی 15 نفر افراد متخصص در رشته های مختلف از سیاست و اقتصاد و فنون نظامی که شاغل هم نباشند و چند نفر مخالف خوان هم درآنها باشد دعوت شوند و بدون تبلیغات و شناساندن آنان خطوط کلی سیاست کشور را تنظیم کنند.

12 - مسئله شورای مدیریت حوزه که به اتکاء امام کارهایی را انجام می‎دهند.

13 - محکوم کردنهای سازمان ملل

ناوبری کتاب