صفحه ۹۷۷

تجزیه و تحلیل آنان قرار گرفته -آقایان هاشمی و خامنه ای نیز علاوه بر اینکه در مسائل جنگ و جبهه ها تخصص ندارند با گرفتاریهای زیادی که دارند نمی توانند مسائل پیچیده جنگ و نیروها را حل کنند، و حتی گاهی گزارشهای دروغ و بی اساس هم به آنان داده می‎شود و حقائق تلخ داخل سپاه و جبهه ها را در اختیار آنان نمی گذارند، و چه فرصتهای خوبی که در اثر همین اهمال کاریها از دست رفته و می‎رود- شورای جنگ باید از صاحب نظران متعهدی که کارشان فقط بررسی مسائل و مشکلات جنگ و طرح و برنامه ریزی برای آن باشد تشکیل گردد و سپس ارتش و سپاه و بسیج با همآهنگی مجری باشند.

ضمنا طرح اخیر سپاه نارضایتی فوق العاده ایجاد کرده، و علاوه بر اینکه دردی از جنگ دوا نمی کند خالی کردن شهرها از سپاه موجب تجری گروهها و افراد فاسد شده و در صحبتها به طرح براندازی سپاه معروف شده.

ناوبری کتاب