صفحه ۹۳۲

است کسی این گونه اعمال را انجام دهد و یا راضی نیستم و یا به رادیو تلویزیون دستور دهید قطع کنند، البته باید علنا بگوئید تا اثر خوبی داشته باشد.

امید وارم نگوئید این هم نقشه است.

بار دیگر از شما خواهش می‎کنم که جلو این جریانی که می‎خواهد از شما سوء استفاده کند را بگیرید.اینها دارنداز نام شما استفاده می‎کنند، ولو این به ضرر شما باشد. این کار نوع تحلیل گروههائی است که باید به یک مقام آویزان شوند و الانمی توانند روی پای خودشان بایستند.

قربان شما - احمد خمینی

ناوبری کتاب