صفحه ۹۱۹

درصدد پرداخت وجوهی به عنوان شهریه می‎باشد و چه بسا با کمک گرفتن از خمینی و طرفداران او پس از مراجعت از فرانسه اقدام به پرداخت شهریه و ایجاد زمینه مساعدی برای گسترش فعالیتهای خود با پیروی از راه خمینی برآید.

نظریه شنبه - منتظری قبل از مسافرت به فرانسه پولهایی پرداخت نموده و اصولا چون ساکن حوزه علمیه است بهتر می‎تواند نظریات خمینی را پیاده نماید.

نظریه سه شنبه - اخیرا آیت الله شریعتمداری و سایر آیات روی منتظری حساسیت و حتی از آزادی عملی که به وی داده شده اظهار نگرانی نموده اند. کیاوشی

آقای نهرایی
به تعداد نفرات تکثیر و ضمیمه پرونده های مربوطه نمایید.
‏57/10/7 - امضاء

ناوبری کتاب