صفحه ۸۸۷

پیوست شماره 58:

اعتبار نامه نمایندگی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

بسمه تعالی
دولت موقت جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
اعتبار نامه نمایندگی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

بر اساس فرمان رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی و دستور شماره /139م مورخ سیزدهم تیرماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و بر طبق قانون انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ایران مصوب هفتم تیر ماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران و بر حسب نامه شماره ‏1311/5263/53 مورخ ‏1358/4/18 جناب آقای مهندس هاشم صباغیان وزیر کشور، انتخابات نمایندگی مجلس بررسی قانون اساسی حوزه انتخابیه استان تهران برگزار گردید و ما امضاء کنندگان زیر اعضای انجمن نظارت گواهی می‎دهیم که حضرت آیت الله حسینعلی منتظری نجف آبادی فرزند علی دارای شناسنامه شماره 7583 متولد سال 1301 در انتخابات این حوزه که در تاریخ دوازدهم مرداد ماه 1358 انجام شده است با اکثریت 1663423 رای از مجموع 2525381 رای به نمایندگی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردیده و انتخاب نامبرده با رعایت مقررات قانون و آئین نامه ستاد مرکزی انتخابات کشور بعمل آمده است و مشروح برگزاری این انتخابات نیز در صورت جلسه پایان انتخابات حوزه انتخابیه استان تهران مندرج می‎باشد.

بتاریخ ‏1358/5/25

امضای اعضاء و مهر انجمن نظارت

امضای فرماندار و مهر فرمانداری
ایرج تبریزی

ناوبری کتاب