صفحه ۸۶۰

تشکل و یکپارچگی همه طبقات افزوده می‎شود و دیگر سیاست تفرقه و نفاق افکنی موثر نخواهد بود. ضمنا یادآوری می‎شود که بر همه ما لازم است که به شناخت خود از اسلام عزیز و جنبه های اقتصادی و سیاسی آن عمق بیشتری داده و با همبستگی کامل در اجرای دستورات اسلام و عمل به آن جدیت و کوشش خود را مبذول داریم تا دشمنان شناخته شده اسلام و مسلمین و استعمارگران شرق و غرب را در نقشه های شومشان علیه مکتب اسلام ناکام سازیم.

اینجانب بار دیگر تاسف عمیق خود را از وقایع اسف انگیز شهرستان نجف آباد و سایر شهرستانهای ایران بدین وسیله ابراز، مراتب همدردی خویش را با ملت مسلمان و فداکار ایران اعلام می‎نمایم و برای شهدای عزیزمان رضوان و مغفرت حق را آرزو می‎کنم و از خداوند قادر توفیق صبر و استقامت توام با بینش و هوشیاری را برای ملت شجاع و مبارزمان در ادامه نهضت مقدس افتخارآمیزمان تا نیل به پیروزی نهایی و برقراری حکومت عدل اسلامی مسئلت می‎نمایم.

‏14 ذی الحجه 98 - قم، حسینعلی منتظری ‏

ناوبری کتاب