صفحه ۸۰۷

معرفی کرده و در معرض افکار جهانیان قرار می‎دهد.

آن روز که نابغه شرق سید جمال الدین اسدآبادی برای گسستن زنجیرهای استعمار و مبارزه با خودکامگی و استبداد قد علم کرد و لوای آزادیخواهی برافراشت، زمامداران آن روز تصور می‎کردند با تهمتهای ناروا، تحریف حقایق و تبعید آن مجاهد رشید می‎توانند تاریخ را مسخ نموده و افکار نسلهای آینده را منحرف سازند؛ ولی اکنون بر خلاف تصور آنها تاریخ قضاوت می‎کند که هیئت حاکمه آن روز ایران با سرپیچی از راهنماییهای آن بزرگ مرد، ملت ایران را از سعادت و سیادتی که به آنها رو آورده بود محروم نموده و با تبعید او رشد و ترقی را از آسیا به جانب آفریقا سوق داد.

تاریخ دائما گذشته ها را به صورت نوینی تجدید می‎کند. امروز همان بزرگ مرجع شیعه و همان نابغه شرق هر دو در شخصیت حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی متمثل شده؛ و تاریخ همان آزادیخواهی، همان مبارزه با استعمار و استبداد، همان تبعید و همان محرومیت ملت ایران را به صورت تازه منعکس می‎سازد؛ با این تفاوت که مردم امروز ایران در تشخیص حقایق از خرافات و تمیز خادم از خائن دقیقتر، و در برابر افکار متضاد بهتر از عهده قضاوت برمی آیند. (امروز هیئت حاکمه ایران هر گونه آزادیخواهی، هرگونه شکوه از فقر و بیچارگی و بالاخره هر گونه مبارزه با عوامل فساد و ایادی استعماری را با تهدید، ارعاب، حبس، شکنجه، تبعید و اعدام پاسخ می‎دهد و دائما کوشش می‎کند نفسها را در سینه ها خفه سازد و خفقان را بیشتر گسترش دهد.) روزی نمی گذرد که خبر تازه موحشی به گوش نخورد و ناراحتی جدیدی به سراغ مردم نیاید.

درهای زندانها و شکنجه گاهها به روی مردم باز است؛ محاکم در بسته نظامی، بی حساب به حسابها رسیدگی می‎کند؛ ملت از جریان روزمره مملکت به هیچ وجه اطلاعی ندارد؛ بر خلاف خواست سازمانهای پلیسی چیزی در روزنامه ها منعکس نمی شود؛ دسته دسته مردم رشید به اعدام و تبعید و حبسهای طویل المدت محکوم می‎شوند و ملت از جریان محاکمه آنان خبری پیدا نمی کند.

هنوز حبسهای دسته جمعی، اعدام، شکنجه، آزار روحانیون و مردم متدین پایان نیافته که خبر ناراحت کننده تازه ای افکار را به خود مشغول نموده و خانواده هایی را تحت ناراحتی قرار داده است. شایع است که به تازگی متجاوز از صدنفر دانشجو، کسبه و روحانی را در ظرف یکی دو روز به جرم شرکت در جلسات دینی گرفته اند

ناوبری کتاب