صفحه ۷۹۹

پیوست شماره 4:

سند ساواک در رابطه با ناراحتی اطرافیان شاه از ضد بهایی بودن معظم له

وزارت جنگ
ریاست ستاد ارتش

اداره: لشگر 9 زرهی

دائره: رکن 2

شماره ‏2/6686 ‏34/5/29 محرمانه

در باره وضع بهائیها در نجف آباد

پیرو شماره 3616 - ‏34/3/24 - رکن 2

برابر گزارش شهربانی اصفهان، شیخ حسینعلی منتظری خود را نماینده آیت الله بروجردی در نجف آباد معرفی و روز ‏34/5/20 از وعاظ و معتمدین و اصناف و سایر طبقات دعوت و اظهار داشته که به موجب فتوای آیت الله بروجردی معامله مسلمین با بهائیها تحریم گردیده و مسلمین نباید با بهائیها رابطه و خرید و فروش داشته باشند. با اینکه قبلا آموزش کافی به شهربانی اصفهان داده شده بود مجددا تاکید گردید که از هرگونه تحریکات و اقدامات نامبرده جدا جلوگیری شود. فعلا آرامش در نجف آباد برقرار بوده و مامورین انتظامی مراقب اوضاع می‎باشند. م - ع

فرماندهی لشگر 9 زرهی اصفهان - سرتیپ ضرغام

ناوبری کتاب