صفحه ۱۵۶۱

پیوست شماره 247:

رونوشت پاسخ دفتر رئیس جمهور به نامه معظم له

بسمه تعالی

جناب آقای نوری شاهرودی

سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران - ریاض

با سلام

نامه مورخ ‏76/1/18 آیت الله حسینعلی منتظری در خصوص اختصاص محلی در گوشه ای از منی برای مذبح شیعه، که تصویر آن به پیوست ارسال می‎گردد، به استحضار مقام محترم ریاست جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند:

جناب آقای نوری

مذاکرات مقدماتی را داشته باشند تا در فرصت مناسبی مطرح شود.

محسن هاشمی

رونوشت:

- جناب آقای دکتر ولایتی وزیر محترم امور خارجه، همراه با تصویر

- آیت الله حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب