صفحه ۱۵۴۷

حاتم قادری - علی رضاقلی - سعید سبزیان - مجتبی بدیعی - حسین اعتمادی - قاسم میقانی: حداقل انتظار اجرای قانون اساسی به عنوان خونبهای شهدای انقلاب است تا موجب دوام سایر نهادهای انقلاب گردد- حمید حقانی - علیرضا علوی تبار - سید مجتبی شبیری - سید محمود حسینی - محمود صارمی - سید عبدالحسین حجت زاده - جلیل رضایی - مهدی باقی - مهدی آل یاسین - عمادالدین باقی: تجاوز، توهین و ارعاب، نسبت به هر شهروندی محکوم است چه رسد به یک مرجع بزرگ دینی. چهره خشونت همیشه زشت است. پایه گذاری این سنت ها جز بی اعتمادی و از هم گسیختگی در پی نخواهد داشت. این روشها چون تیغ دو دم است و قربانیان بعدی اش مرتکبین و مویدین آن خواهند بود. فرهنگ خشونت همه سرمایه ها و استعدادهای کشور را می‎بلعد- حسین واله - تحسین طبیعت شناس - محمود دهاقانی - اکبر گنجی - محمد ریحانی - محمدعلی زکریایی - محمدرضا قزوینی - محمدنقی شهیدی - احمد جعفرنژاد - طهمورث حسنقلی پور - محمدرضا نیکبخت - هادی اسفندیاری - منصور مومنی - عبدالرضا افتخاری - بهروز دری - داود سلیمانی - رضا تهرانی - کاظم میقانی - اسماعیل بلوری.

رونوشت: مدیریت محترم حوزه علمیه

مطبوعات

ناوبری کتاب