صفحه ۱۵۰۲

پیوست شماره 228:

جوابیه دفتر معظم له به نوشته جات هفته نامه کیهان هوایی

بسمه تعالی

جریده محترم کیهان هوائی

پس از سلام - پیرو تکذیبیه مورخ ‏71/12/13 و جوابیه مورخ ‏71/12/26 آن جریده خواهشمند است طبق قانون مطبوعات این توضیحات را در اولین شماره خود درج فرمائید:

1 - نوشته اید: هیچگونه توضیحی در باره دلایل کذب و خلاف واقع بودن خبر کیهان هوائی ارائه نشده است. قابل ذکر است که آن جریده مطالبی را به حضرت آیت الله العظمی منتظری نسبت داده است و من منکر ابراز چنین مطالبی از سوی ایشان شده ام. کمترین آشنائی با موازین فقهی و حقوقی نشان می‎دهد که شما مدعی هستید و من منکر و اقامه بینه و دلیل بر عهده مدعی است که نه ارائه کرده اید و نه توان ارائه آن را دارید. مقایسه گزارش کیهان هوائی با متن کامل مصاحبه بهترین دلیل برخلاف واقع بودن گزارش آن جریده است. متن کامل مصاحبه را چاپ کنید و قضاوت را به مردم واگذارید.

2 - نوشته اید: متن مصاحبه در دفتر نشریه موجود بوده و نیازی به ارسال آن نبوده است. جای بسی تاسف است که علیرغم علم به واقع خلاف واقع نوشته اید. اگر حقیقت را نمی دانستید جهل داشتید و کارتان شاید قابل توجیه بود اما اینکه با دانستن حقیقت خلاف آن را نوشته اید به هیچوجه قابل توجیه نیست.

3 - نوشته اید: تکذیبیه در آخرین ساعات روز شنبه ‏71/12/15 واصل شد. حال آنکه تکذیبیه مذکور بعد از ظهر ‏71/12/13 به دفتر شما فاکس گردید، حال از این اتاق به آن اتاق دو روز طول کشیده است مسئله داخلی خودتان است.

4 - نوشته اید: هجوم درکار نبوده بلکه ورود به محوطه دفتر توسط نیروهای دادگاه ویژه روحانیت و با حکم رسمی از این نهاد قضایی صورت گرفت.

اولا: اگر حکم داشته اند چرا ارائه نکرده اند؟

ثانیا: آیا ورود رسمی نیاز به محاصره شبانه دفتر وانسداد خیابانهای اطراف و قطع

ناوبری کتاب