صفحه ۱۴۹۱

انقلاب هیچ کس سرد نشده در راهپیمائی شرکت کنید که موجب تقویت نظام بشود با این حال یک چنین کسی حق دفاع از خودش نداشته باشد که وقتی یک تهمت در روزنامه به ایشان می‎زنند بتواند بیاید در روزنامه جواب بدهد و جواب هم دارند بدهند ولی فعلا متاسفانه حق دفاع از خودشان را ندارند، این موجب تاسف است.

خبرنگار: ایشان چند تا شاگرد دارند؟

جواب: حدود هزار تا، از این اوراقی که تکثیر می‎کنیم مشخص می‎شود. حدود هزار باید باشد.

خبرنگار: خیلی تشکر می‎کنم اگر جسارتی نیست ما عکسی هم از ایشان داشته باشیم اگر امکان داشته باشد.

جواب: من عرض می‎کنم به ایشان.

خبرنگار: چند ثانیه ای زیارتی داشته باشیم و اجازه اگر بدهند عکسی داشته باشیم.

جواب: ایشان سئوال و جواب که صبح عرض کردم قبول نکردند.

خبرنگار: صحبت اصلا نمی خواهیم بکنیم فقط یک ملاقات.

جواب: ایشان فرمودند من صحبتی داشتم کردم و صحبتی دیگر ندارم.

خبرنگار: ملاحظه کردید که حجم زیادی تحلیل ما دریافت کردیم از خارج از کشور.

جواب: واقعا اگر بزرگوارانه برخورد می‎شد با این صحبتها، پیش نمی آمد که آنها یک چنین تحلیلهائی بخواهند بکنند.

والسلام علی عباد الله الصالحین و رحمه الله و برکاته

ناوبری کتاب