صفحه ۱۴۶۲

و یا با ظاهری موجه پیدا می‎شود و با توجه به حدیث شریف: "الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم " و همچنین حدیثی دیگر بدین مضمون نقل شده که: "روز قیامت بعضی از انسانها می‎بینند در نامه اعمالشان اعمالی نوشته شده که نه تنها در تمام عمر از آنان صادر نشده بلکه با آنها آشنا هم نبوده اند و چون از آن سئوال می‎کنند در جواب گفته می‎شود که تو با گروهی که این اعمال را مرتکب می‎شدند همراه بودی و مخالفت نمی کردی لذا اعمال آنان در نامه اعمال تو نیز نوشته شده و باید عقاب آن اعمال را هم بچشی " مسئولیت انسان سنگین می‎شود و سکوت روا نیست.

لذا به یک نمونه از طرحهای مرموز دشمنان اسلام که برای لطمه زدن به انقلاب اسلامی و سست کردن عقائد مردم طرح ریزی شده اشاره می‎شود:

آنچه تا کنون در زمان غیبت کبرا ی امام معصوم (ع) موجب بقای دین و حفظایمان مومنین بوده است همانا خدمات و فعالیتهای علمای مذهب حقه و فقهای آگاه به زمان و فداکاری و ایثار آنان در طول تاریخ بوده است، چنانچه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و پایه ریزی نظام اسلامی نیز به برکت تحرک و قیام علمای اسلام و تحریک ملت در صحنه های مختلف در پشت سر رهبر فقید انقلاب بوده است و لذا کفر جهانی و استعمار شکست خود را از دو ناحیه تشخیص داده، یکی حضور علمای اعلام در مسائل سیاسی و اجتماعی و رهبری آنان و دیگری همراهی طبقات مختلف ملت در اثر اعتمادی که به علمای دین و روحانیت اصیل داشتند، و بر این اساس دشمن نیز همت خود را صرف تضعیف این دو نیروی عظیم کرده و می‎کند.

از طرفی لطمه زدن به اعتبار و حیثیت روحانیت شیعه و تحقیر مراجع تقلید در جامعه و مبتذل کردن امر فقاهت و مرجعیت و حوزه های علمیه شیعه، و از طرف دیگر تضعیف نیروی ایمان و اعتقاد در مردم و بی تفاوت کردن آنان در مقابل تهاجم به فرهنگ و دین آنان و روحانیت شیعه و مراجع تقلیدشان و بدین وسیله زیربنای انقلاب را سست نمودن تا در موقع مناسب ضربه نهائی را بر پیکر ثمره انقلاب و دست آورد آن وارد نمایند و آب از آب تکان نخورد.

بر این اساس دشمن از ابتدای پیروزی سعی داشته هر یک از نیروهای اصیل انقلاب و من جمله روحانیت متعهد را به بهانه ای منزوی و مطرود و یا ملکوک و یا دلسرد نماید، و با کمال تاسف مشاهده می‎شود که به نام دفاع از انقلاب و نظام

ناوبری کتاب