صفحه ۱۳۸۶

تحقیر کنند؛ تحقیر کردن مرجعیت، به حریم مرجعیت حمله کردن، اهانتها، این کارهائی که چهارتا بچه یک وقت می‎بینی برای مراجع وظیفه معین می‎کنند، اینها بالمآل به ضرر اسلام و به ضرر تشیع است. همیشه علما و مراجع بودند که اسلام و تشیع را حفظ می‎کردند در مقابل دولتهای استعماری، مرحوم آیت الله العظمی امام خمینی (ره) با قدرت مرجعیتشان بود که توانستند این انقلاب را به پیروزی برسانند و الاهمه یادتان هست مرحوم آیت الله کاشانی خیلی فعالیت می‎کرد، تبعیدش کردند، زندانش کردند، اعلامیه می‎داد، نتوانست کاری بکند؛ برای اینکه مراجع با او همراه نبودند، اما مرحوم امام قدس سره با همان قدرت مرجعیتش توانست پیروز بشود، لذا سازمانهای کفر جهانی، استعمار، سازمان سیا به فکر تضعیف روحانیت و مرجعیت افتادند. آنهائی که همه جا ایادی دارند، متاسفانه در حوزه ما هم احتمالا داشته باشند.

در نجف مرحوم آخوند خراسانی که از موسسین مشروطیت بود وقتی دید قضایا وارونه شد، مشروطیت کارش به جائی رسید که حاج شیخ فضل الله نوری را به دار زدند و کف زدند، مرحوم آخوند تصمیم گرفت بیاید ایران و قضیه را برگرداند، شب مرحوم آیت الله حاج سید اسماعیل صدر را دعوت می‎کند در خانه شان و می‎گوید من تصمیم دارم بروم در ایران و قضایا را برگردانم،مرحوم آقای صدر گفته بود که ما قول دادیم با او همراهی بکنیم، ایشان گفته بود اذان صبح خبر دادند که مرحوم آخوند دیشب سکته کرده است. آخوند سالم همین که تصمیم می‎گیرد به ایران بیاید سکته می‎کند!! بعد هم همان علمائی که در مشروطیت بودند و چه بسا در دلشان هم با دار زدن حاج شیخ فضل الله نوری موافق بودند خود آنها را هم ترور کردند، حاج سید عبدالله بهبهانی را هم ترور کردند، این ایادی همیشه بودند و هستند، بنابر این همان سیاست استعماری که مسجد بابری را خراب می‎کند و مسلمانها را تضعیف می‎کند و اسلام را می‎خواهد از هند بیرون بفرستد، همان سیاستی که می‎خواهد در قلب اروپا اسلام نباشد و دارند مسلمانها را قتل عام می‎کنند، همان سیاست مقام مرجعیت و فقاهت را تضعیف می‎کند، تنزل می‎دهد، حمله می‎کنند، علیه علما اعلامیه پرانی می‎کنند، والله از گناهان کبیره است این کاغذ پرانی هائی که می‎شود، و مسئولین هم اگر ساکت باشند گناه است، مسئولین هم وظیفه دارند در مقابل این کارها اقدام بکنند، الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم، باید جلو این چیزها

ناوبری کتاب