صفحه ۱۳۸۴

درستش می‎کنیم و آباد می‎کنیم.

دولت هند در این جهت صددرصد مقصر است. برای اینکه خود آنها جلوتر گفته بودند، خود آنها می‎دانستند که هندوها دارند به طرف مسجد حرکت می‎کنند و همین طور که خبرگزاریها خبر می‎دهند مامورین دولتی آنجا فعالیتی نکردند، دفاع نکردند، در صورتی که دولت هند اگر تمدنی دارد، فرهنگی دارد، مال اسلام است، اسلام و حکومتهای اسلامی در هند مردم را رشد علمی دادند، رشد فرهنگی دادند، و مظاهر عظمت هند مال مسلمانهاست و در عین حال به اصطلاح ما نمک به حرامی می‎کنند و این نمک به حرامی در دنیا هست، مسلمانها در اندلس علم و دانش را به همه اروپا فرستادند و اروپائی ها استفاده کردند، اروپای وحشی از علم و تمدن و صنعت و فرهنگ مسلمانها استفاده کردند، ولی مع ذلک ریشه اسلام را زدند و مسلمانها را قتل عام کردند. الان هم باز در اروپا، در همین بوسنی و هرزگوین می‎بینیم دارند مسلمانها را قتل عام می‎کنند، سازمانهای جهانی هم طفره می‎روند، متاسفانه در کنفرانس اسلامی هم حدود پنجاه کشور اسلامی اجتماع کردند، کاری انجام ندادند،چرا؟ برای اینکه همه اینها از سازمان ملل می‎خواهند یک کاری انجام دهد، سازمان ملل یک دستگاهی است که کشورها و قدرتهای بزرگ به وسیله آن می‎خواهند اهداف خودشان را در دنیا پیاده کنند، حقوق بشر و سازمان ملل و عفو بین الملل و اینها خیلی هایش بازیچه است. اینها برای تضعیف کشورهای جهان سوم و زور گفتن به آنها حقوق بشر را سر و صدا می‎کنند. حقوق بشر الان در بوسنی و هرزگوین چطور زیر پا گذاشته می‎شود، در فلسطین یهودیها فلسطینی ها را قتل عام می‎کردند، حالا هم دارند این طورمی کنند، ولی مع ذلک این سازمانهای حقوق بشر کشور ایران و بعضی کشورهای مثل ایران را زیر سئوال می‎برند. من نمی خواهم بگویم حالا هیچ جا خلافی نیست اما جنایات بزرگ را نادیده می‎گیرند، من حالا یک قسمتی از روزنامه جمهوری اسلامی را آورده ام برای آقایان بخوانم که ببینند چه جنایاتی آنجا مرتکب شده اند، برای اینکه اگر بگویم آقایان بروند مطالعه کنند نمی روند.

علی ای حال این جنایاتی که انجام می‎شود چه در هند چه در بوسنی و هرزگوین چه در فلسطین، کشورهای اسلامی، مسلمانها مسئولیت دارند، حق ندارند ساکت

ناوبری کتاب