صفحه ۱۳۳۶

"حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند" و با توجه به اینکه مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی است که از جمله آنها "رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات " و " احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع " و "کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام " و "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم " می‎باشد و اعمالی که از طرف این عده صورت گرفته است از مصادیق بارز "جرم " بوده و قوه قضاییه و محاکم دادگستری مطابق نص صریح قانون اساسی و قوانین عادی موظف به رسیدگی و تعقیب و مجازات مجرمین و پیشگیری از تکرار چنین اعمال مجرمانه ای می‎باشد، زیرا:

اولا: توهین به افراداز قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک مطابق ماده 86 قانون تعزیرات مصوب 1362 جرم بوده و موجب مجازات تا 30 ضربه شلاق می‎باشد که این عده در روز جمعه ‏73/10/2 در مقابل بیت معظم له و شنبه ‏73/10/3 در حسینیه شهدا پس از درس ایشان اقدام به این عمل نمودند.

ثانیا: اقدام آنان در شکستن تریبون و آینه و دریدن پرده ها و غیره از مصادیق بارز اتلاف اموال غیر و موضوع ماده 132 قانون تعزیرات می‎باشد و با توجه به اینکه تعداد مجرمین حدود 40_30 نفر می‎باشد، عمل آنها اقدام جمعی به نحو قهر و غلبه محسوب می‎شود، "ماده 132- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از 3 نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن حبس از 2 تا 4 سال است ".

ثالثا: در مورد راهپیمایی روز جمعه ‏73/10/2 این مطلب حائز اهمیت است که کلیه راهپیمائیها باید با اجازه مقامات مسئول و با اخذ مجوز از وزارت کشور باشد و برابر اطلاع واثقه این جمع فاقد چنین مجوزی بوده اند، در این صورت خود این حرکت عملی خلاف قانون بوده و قابل تعقیب و مجازات می‎باشد.

رابعا: در مورد اعلامیه 23 صفحه ای که نسخه ای از آن پیوست می‎باشد، این نوع اشاعه اکاذیب و تهمت خود جرم بوده و از مصادیق بارز ماده 140 قانون تعزیرات

ناوبری کتاب