صفحه ۱۲۷۹

پیوست شماره 177:

نوشته آیت الله صانعی در مورد انتخاب کتاب "دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه " جهت کتاب سال

بسمه تعالی

کتاب ارزشمند "دراسات فی ولایه الفقیه " در راستای آثار گرانقدر فقه شیعه از جایگاهی بلند و اهمیتی فراوان برخوردار است، این اثر دریای موج خیزی را ماننده است که اگر حوزه های علمیه به شیوه استنباط، روش تحقیق، و حوصله شگفت انگیز بکار گرفته شده در آن توجه کنند، و سرمشق قرار دهند، قطعا راهی نیکوتر و تحولی مطلوبتر را در تفقه و اجتهاد بوجود خواهد آورد.

آنچه اینک به عنوان اظهار نظر در کیفیت کتاب خواهیم نوشت در محدوده اظهار نظر برای وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بخاطر انتخاب کتاب سال 1366 مطرح شده وگرنه ارزیابی گسترده این مجموعه گرانقدر فرصتی دیگر می‎طلبد. برخی از برجستگیها و امتیازات کتاب به قرار ذیل است:

1 - ابتکاری بودن بحث:

مسائل مربوط به ولایت فقیه گو اینکه نشانه هایی در متون فقهی کهن نیز دارد، اما به عنوان بخش مستقل و مفصل از سابقه طولانی برخوردار نیست و آنچه نیز در این قرنهای اخیر مطرح شده در محدوده اثبات ولایت فقیه و چگونگی آن بوده است، بحث و بررسی ولایت فقیه با این گسترش و تحلیل مسائل مختلف مربوط به حکومت، اثبات ولایت فقیه با روش کاملا نوین و ابتکاری، تبیین ضرورت حکومت و ارزیابی ابعاد شکل دهنده نظام، و وظایف حکومت نه تنها در متون فقهی شیعه بلکه به این گستردگی و عمق در فقه عامه نیز بکلی بی سابقه است.

2 - شمول و گستردگی:

این ویژه از امتیازات والای این کتاب است. در این اثر مولف معظم به عرضه و تحلیل روایات و فتاوای شیعه اکتفا نکرده است. بلکه روایات و اقوال عامه را نیز به دقت بررسی کرده و به اجتهاد و استنباط پرداخته است. و روشن است که فتاوای عامه و

ناوبری کتاب