صفحه ۱۲۷۳

دلیل است بر اینکه علیرغم مسایلی که در بند 2 و 3 ذکر نموده اید، ایشان حاضرند بدون در نظر گرفتن روابط شخصی و... همه چیز را فدای مصلحت نظام کنند. همچنین در این نامه و برخی از روزنامه ها چنین منعکس شده که "ایشان تحت تاثیر لیبرالها بوده اند" شما خود می‎دانید اولین کسی که مبارزه بی امان با لیبرالها را شروع کرد شهید محمد منتظری بوده و حضرت آیت الله منتظری هم از اول بنابر شواهد و مدارک موجود با روی کارآمدن آنها مخالف بوده اند و فعلا نیز بر این نظر خود باقی و در مواضعشان تغییری حاصل نشده است.

9 - نوشته اید: "عناصر درستکار و متعهد از بیت شما کنار زده شده اند" لازم به ذکر است قضیه کلید گرفتن از مواردی است که اینجانب راسا چنین کاری کرده ام و همان موقع شدیدا مورد عتاب پدرم واقع گشتم و به هیچ وجه معظم له قصد اخراج و منزوی کردن کسی را نداشته اند و خود اینجانب هم با آنکه بنابر دلایلی نسبت به بعضی از آقایان نظر مساعد نداشته ام، ولی هرگز نه دخالتی داشته و نه درصدد ابراز و تحمیل عقیده ام برآمده ام و شاهد بر این مدعا در طول ده سال انقلاب، از اعضای دفتر به غیر از یک مورد و آن هم بنابر مسائلی، کسی کم نشده بوده است.

10 - اینکه تضعیف نظام کار حرامی است حرف کاملا صحیح و از معتقدات راسخ آیت الله منتظری می‎باشد. فکر می‎کنم اختلاف سلیقه ایشان با دیگر مسئولین در این مورد است که طرح فلان مشکل با مردم آیا باعث تقویت نظام و حضور بیشتر مردم در صحنه انقلاب می‎شود، یا بعکس موجب تضعیف آن می‎گردد، اما مطمئنا هیچگاه قصد تضعیف در کار نبوده است؛ ولی به هرحال با مشخص شدن نظر رهبر کبیر انقلاب، ایشان خود را موظف به اطاعت آن می‎دانند.

در مورد نمایندگان ایشان، گرچه ضعفهایی بوده، ولی فکر نمی کنم صحیح باشد ضعفهای نمایندگان کسی را دلیلی بر تضعیف خود وی قرار داد؛ و اما در مورد لیبرالها و رفت و آمدشان که در سخنرانی دانشگاه نیز مطرح شده که اینها در بیت صف کشیده و جای ما نبود! یادآور می‎شود در مجموع این سالها، اینها سه چهار بار بیشتر ملاقات نداشته و شاید حتی نسبت یک ده هزارم ملاقاتهای ایشان را نیز تشکیل نمی داده اند. اینکه اصل ملاقات یک فقیه با مخالفین جایز است یا نه و رفتار با گروههای مخالف چگونه باید باشد در حد من نیست، اما بنده شخصا حتی با یک بار ملاقات هم مخالف

ناوبری کتاب