صفحه ۱۲۷۲

مواردی را تایید نموده اند که به نظر آنها احتمال بازگشت به دامن منافقین و... در آنها نبوده است و چه بسا در مورد معدودی از آنها هم اشتباه شده باشد، ولی آن هم در موقع آزادی آنها مد نظر قرار می‎گرفته و تا درصد مشخصی از آن روالی طبیعی در برداشته است. ذکر این نکته ضروری است که در جریان عفو تا آنجا که من می‎دانم نظر همه حتی حضرت امام این بوده که اگر در این مورد تا حدود پنج درصد هم اشتباهی صورت گیرد اشکالی ندارد و این در حالی است که بر اساس آمار هیئت عفو منتخب حضرت امام، بیش از دو سه درصد از آزاد شدگان مسئله دار نشده اند و هیئت عفو از طرف حضرت امام منصوب بودند و تا نظر آنان و نظر نماینده اطلاعات در پرونده نبود، عفوی انجام نمی گرفت و هیچ وقت خود ایشان کسی را عفو نکرده اند.

7 - لابد می‎دانید که شعار معروف "مرگ بر امریکا یادتان نرود" و پشتیبانی های بی دریغ ایشان از نهضتهای اسلامی و بالاخص فلسطین و اعتقاد عملی و غیر قابل انکار به شعار "امروز ایران فردا فلسطین " از مشخصات بارز آیت الله منتظری می‎باشد. طبیعی است ایشان با آن همه سوابق و لواحق موجوده، هیچگاه نظرشان حذف شعار نابودی اسرائیل نبوده است، تنها تذکری که داده شده فرق گذاشتن بین صهیونیستها و یهود بوده، چون در ایران ما هم از فرقه یهود هستند، باید شعار علیه صهیونیستها باشد نه یهودیت که خودش یک دین و مذهب است و دیگر اینکه شعارها باید منطبق با عملکرد باشد. در این مورد سفارشات مکرر ایشان به مسئولین جهت حمایت مادی و معنوی از قیام فلسطینی ها و اعلام راهپیمایی به پشتیبانی از قیام مردم فلسطین اشغالی درخور توجه می‎باشد، و شاید بیش از هر کس در ایران به سرنوشت جنبشهای رهایی بخش علاقمند باشند. برای نمونه به تمامی سخنرانی ها و ملاقات های ایشان مراجعه فرمایید که به نهضتهای اسلامی فلسطین، لبنان، اریتره، افغان و... دعا کرده و برای آنان طلب نصرت می‎نمودند.

8 - در مورد مسئله شهید جاوید، بنده آن موقع سنم اقتضا نمی کرد و از چند و چون قضایای آن موقع اطلاع دقیق ندارم، اما در مورد شهید محمد مسئله به گونه دیگری و البته آن هم بر خلاف میل باطنی ایشان بوده و حتی هنوز نیز ایشان احساس ناراحتی می‎نمایند ولی آنچه که مطرح بوده مصلحت انقلاب و نظام بوده و این خود نشانگر شدت اهتمام ایشان به حفظاصل نظام و بر فرض صحت ادعای شما، این مطلب خود

ناوبری کتاب