صفحه ۱۲۶۸

بیت و دفتر نبوده و اصلا همین مسئولیت نهضتها دلیلی است که او در امورات بیت نقشی نداشته و نمایندگان و خویشاوندان یک شخصیت صحیح نیست الزاما از اعضای بیت آن شخص به حساب آیند و ثانیا جنایات و خیانتهای این مفسد پس از دستگیریش روشن و آشکار گشت.

2 - (الف) در مورد وی و سایر مربوطینش شاید شما پیام معروف آیت الله منتظری را در آن موقع به یاد نمی آورید که در آن تصریحا با جمله "ولوبلغ مابلغ " خواستار رسیدگی شده بودند. البته ایشان در مورد همه زندانیان و منجمله او، تاکیدش بر این بوده که مبادا جو و مسائل اینچنینی خدای ناکرده بر احکام الله اثر بگذارد و این مطلب از موضع گیریهای ایشان در قضایای حشمت و جریانات مربوطه و هم در قضایای منافقین و... مشهود است؛ و اینکه در بعضی از روزنامه ها نوشته اند ایشان درس خود را به این جهت تعطیل نمودند کذب محض است و ایشان حتی یک روز هم درس را تعطیل نکردند بلکه چون خانواده های بازداشتیها زیاد مراجعه می‎کردند و مزاحم بودند، ایشان چند روزی ملاقات را تعطیل کردند و اینکه ایشان تاکیدشان همیشه بر برخورد با صبر و حلم در چهارچو به قوانین اسلام بوده است و سفارش به اینکه مبادا جو خاص انسان را از اعتدال خارج کند. بخشی نیز به نظرات فقهی مربوط است که از حد حقیر خارج می‎باشد.

اما مطلبی که قابل ذکر است اینکه ایشان این نظرات را به شکل محرمانه و فقط برای اطلاع حضرت امام ارسال کردند و با پخش آن هرگز موافق نبوده اند و گرچه ایشان مطیع اوامر مقام معظم رهبری بوده و هستند، اما در حد یک مشاور، حداقل این حق را به ایشان می‎دهید که اگر چیزی به نظرشان آمد به شکل محرمانه با استادشان مطرح نمایند و به مقتضای احادیث وارده "النصیحه لائمه المسلمین " وظیفه هر مسلمانی است، چه رسد به ایشان که چهل سال است به پیروی از حضرت امام شناخته شده اند.

(ب) مسئله اسناد نخست وزیری تا آنجا که بنده اطلاع دارم سندی بیش نبوده و آن هم نه "دزدی از نخست وزیری " بلکه گزارش بودجه ای بوده که در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‎گرفته و توسط نماینده مشخصی در اختیار شخص دیگری قرار گرفته و فکر می‎کنم صحیح نباشد مسئله اینگونه مورد قضاوت قرار گیرد. مسئله تصمیم به

ناوبری کتاب