صفحه ۱۲۶۶

که دیگران آنها را پر کرده اند برخورد می‎شود؟ و از طرفی اگر افرادی مجهول الهویه یا حتی ضد انقلاب، مطالب واهی و بی اساس را علیه نظام و ارگانها و مسئولین دلسوز مطرح می‎کردند، از سوی ایشان پذیرفته شده و حتی ایشان به عنوان بلندگوی آنها، مطالب غیر صحیح و خلاف واقع را در سخنرانیها بیان کرده و یا در پیامهایشان منتشر می‎کردند. ما بر این نکته بارها تاکید داشته ایم که متاسفانه از نقاط ضعف بسیار مهمی بوده است که کار معظم له را به اینجا منتهی کرده است.

در خاتمه بهتر بود ایشان که درصدد پاسخ بر آمده بودند، از روی خیر خواهی و با صراحت به انتقادات دلسوزانه و مستدل، پاسخی مشخص و مدلل ارائه می‎فرمودند، نه اینکه به همان شیوه سلف، با برخوردی جو سازانه تنها به کلی گوئی پرداخته ضمن ذکر اینکه مواردی از نامه ما مجهول یا تهمت بوده، تنها بر ابهامات بیفزایند. به هرحال ما نیز تاسف عمیق خود را از برخورد مجهولانه معظم له با انتقادات دلسوزانه مندرج در نامه را ابراز می‎داریم.

مهدی کروبی - مهدی جمارانی - سید حمید روحانی

ناوبری کتاب