صفحه ۱۲۵۴

دست باند مهدی تکان نخوردید. لیکن آنگاه که خبردار شدید مشتی منافق و محارب را طبق موازین قضایی محاکمه و اعدام کرده اند، به نامه نگاری دست زدید و در دیدار با برخی از مقامات قضایی این کار را جنایت خواندید و آنانرا جانی نامیدید؟ شگفتا! مهدی و باند او اگر مردم را بدزدند و بکشند جانی نیستند، لیکن مقامات قضایی نظام جمهوری اسلامی اگر شماری از توطئه گرانی را که نقشه براندازی دارند، محاکمه و اعدام کنند، جانی هستند؟!

ب: شما آنگاه که خبردار شدید که یکی از افراد باند مهدی اوراق و اسناد نخست وزیری را دزدیده است اظهار داشتید که "شاید تصمیم داشته در آینده نخست وزیر بشود و می‎خواسته است اطلاعاتی از چون و چند کار نخست وزیری داشته باشد"!

آیا اگر فردا خبردار شوید یکی از علما -العیاذ بالله - به بیت شما دستبرد زده است و شماری اسناد و مدارک را ربوده است و توجیه او این است که چون قصد دارد در آینده قائم مقام رهبر شود، برای آشنایی با اوضاع و شرایط قائم مقامی به این کار دست زده است، با او چه رفتار و معامله ای خواهید کرد و چه دیدی نسبت به او خواهید داشت ؟ آیا در باره او نیز چنین اظهار نظری خواهید فرمود؟

ج: سعید آیت الله زاده در حضور حضرتعالی به جعل سند علیه دکتر هادی و سید صادق روحانی اعتراف کرد و صریحا اعلام داشت که با سند جعلی آنان را ساواکی جا زده است و در حقیقت با بدترین شیوه با آبرو و حیثیت آنان بازی کرده است. شما که در باره قانون و حیثیت افراد آن گونه داد سخن می‎دهید لطفا بفرمایید که در باره این کار خلاف قانون نامبرده چه واکنشی از خود نشان دادید؟!

د: حجه الاسلام آقای سید هادی هاشمی بنابر اتهاماتی که در پرونده او موجود است و اعترافاتی که مهدی و باند او علیه نامبرده کرده اند، طبق قانون، به بازجویی فرا خوانده شد. حضرتعالی روی احترام به کدام قانون او را در بیت خود مخفی کردید و اعلام داشتید که بازجویی و محاکمه او، بازجویی و محاکمه من است ؟! و نیز روی چه مجوزی شماری از هم پرونده های مهدی هاشمی مانند جعفرزاده قاتل را در درون بیت پنهان ساختید و اجازه ندادید که طبق قانون دستگیر و کیفر داده شوند؟

راستی کسی که تحت تاثیر اطرافیهای خود به این آسانی قانون را نادیده می‎گیرد و قانون شکنی ها و آدمکشیها ی آنان را نمی بیند چگونه می‎تواند از قانون دفاع کند و قانون را حاکم سازد؟!

3 - شما در سخنرانیها و موضع گیریهای خود از تبعیض نیز گله مندید و آنرا به حق برای اسلام و انقلاب اسلامی و جامعه روحانیت زیان آور می‎دانید. لیکن بار دیگر تحت تاثیر جو حاکم در بیت خود در باره سعید آیت الله زاده، خود تبعیض قائل می‎شوید و آنگاه که او را به

ناوبری کتاب