صفحه ۱۲۴۸

امام عمدتا سرکج کلمات را چسبیده و یا با فاصله کم می‎نوشته که همین نحوه نگارش خط ایشان را به لحاظ ظاهر باریک می‎کرد؛ حال اینکه احمد آقا سر کج کلمات را با فاصله می‎گذارد که منجر به پهن شدن خط می‎گردد. به کلماتی که زیر آنها دو خط کشیده شده توجه شود.

امام عمدتا در نحوه نگارش "است " الف را زیر "ت " قرار می‎دهد، ولی احمد آقا "الف " را زیر "س " می‎گذارد. به کلماتی که زیر آنها دو خط کشیده شده توجه شود.

دستخط حضرت امام حدود سه ماه قبل از ارتحال:

نامه " ‏1368/1/26 " منتسب به امام خمینی:

دستخط سید احمد خمینی در سال "1368":

دستخط امام در وصیتنامه مربوط به سال "1361":

دستخط سید احمد خمینی در انتهای رنجنامه:

ناوبری کتاب