صفحه ۱۲۳۰

آنان را محور و الگوی فکری و عملی خود قرار دهیم.

سئوال: شورای مصلحت نظام که از سوی حضرت امام به منظور تصمیم نهائی در حل مسائل کشور تشکیل گردیده است از دیدگاه برخی همان " استحسان و مصالح مرسله " است که در بحثهای فقهی اهل سنت مورد استناد می‎باشد. نظر حضرتعالی در این مورد چیست ؟

جواب: بسمه تعالی، شورای مصلحت از مقوله استحسان و مصالح مرسله نیست، اینها مربوط به شیوه های فقهی اهل سنت است. شورای مصلحت را از اول امام مدظله برای حکمیت بین مجلس و شورای نگهبان تعیین کردند، گرچه گفته شد بعدا محدوده آن را تعمیم دادند، ولی به هرحال چون نهادی است بر خلاف قانون اساسی و بر اساس ضرورتهای روز و جنگ تاسیس شد، باید همان گونه که حضرت امام در جواب نمایندگان فرمودند تمام کارها در آینده بر اساس قانون اساسی و حول آن انجام شود.

سئوال: حضرتعالی در رهنمودهائی که ارائه فرموده اید از سوئی به واگذاری نقش بیشتر به مردم و نیز حمایت از اقتصاد آزاد و تجارت آزاد تاکید فرموده اید. الزام این امر قبول بازار اقتصاد جهانی و نظام بین المللی است که امنیت و نیز امکان این مبادلات را فراهم می‎سازد، از سوی دیگر در مسائل مربوط به سیاست خارجی و جنبشهای آزادیبخش حضرتعالی معتقد به مبارزه با امپریالیزم و تشکیل هسته های مبارزاتی به منظور ضربه زدن به منافع امپریالیستها و حمایت بی دریغ از جنبشهای آزادیبخش هستید. به نظر حضرتعالی این دو امر چگونه قابل جمع هستند؟

جواب: بسمه تعالی، مقصود از آزادی در تجارت، شیوه غربی آن نیست، بلکه مقصود همان است که کرارا امام اشاره کرده اند که باید به مردم بیشتر بها داده شود و دولت خود را درگیر اموری که دست مردم است نکند و با نظارت و برنامه ریزی صحیح دست مردم را در تجارت و داد و ستد باز بگذارد و تنگ نظری نکند تا اولا استعدادهای مردمی بکار افتد و جریان تجارت رونق یابد و ثانیا دولت به کارهای اساسی خود برسد. البته این معنی منافاتی با کنترل بیشتر دولت در زمان جنگ و کمبود اجناس و احیانا

ناوبری کتاب