صفحه ۱۲۲۹

روشن پیامبر اسلام (ص) و حضرت امیر(ع) در زمان حکومت خود به خوبی به دست می‎آید و باید روش آنان الگوی عملی باشد، و اینکه گاهی گفته می‎شود زمان ما را با این پیچیدگی شرائط و بهم پیوستگی دنیا و وجود انواع توطئه ها و حیله ها نمی توان به زمان پیامبر و حضرت امیر مقایسه نمود، یک انحراف و کج فهمی است. ارزشهای اخلاقی و انسانی که ادیان و بخصوص اسلام برای تحقق آنها تشریع شدند چیزی نیست که قابل تغییر باشد. عدالت، مساوات، حفظ حقوق و حرمتها، خدمت به نوع، وفاء به عهد، صداقت، کرامت، فداکاری، عفو، گذشت و امثال اینها در هر زمانی مطلوب است و خواسته انسانها می‎باشد. به علاوه با پیچیدگی شرائط فعلی دنیا ساختار ذهنی و فکری مسلمانان در شناخت و درک اسلام نیز قهرا پیچیده و عمیق خواهد شد و بر مقیاس همان پیچیدگی شرائط کنونی، مجتهدین و اسلام شناسان روز، دستورات و قوانین متنوع و پیچیده ای را بر اساس اصول ثابت و روشن اسلام که از قرآن و حدیث و روش معصومین علیهم السلام استنباط می‎کنند برای اداره جوامع کنونی ارائه خواهند داد و ارزشهای مورد سئوال همانهائی است که به خاطر آنها انقلاب کردیم و در شعارها به مردم وعده می‎دادیم، و تشکیل حکومت و به دست گرفتن قدرت برای تحقق همین ارزشها و اهداف است و به اصطلاح حکومت "وسیله " است نه "هدف "، هدف حفظ ارزشهاست؛ و این معنی در کلمات حضرت امیر(ع) و امام حسین (ع) زیاد دیده می‎شود و مشی سیاسی این حضرات از اول تا لحظه شهادت، در تمام مراحل و در برخوردها با اقشار مختلف و دشمنان گوناگون خود بهترین الگو برای ما می‎باشد.

آن حضرات در شرائطی قرار گرفتند که بین ماندن و حکومت کردن و یا حفظارزشهای الهی و پایبندی به آنها مخیر بودند، ولی آنان حفظ ارزشها را انتخاب نمودند و به همین دلیل روش آنان در تاریخ ماند و برای همیشه و همه افراد تا روز قیامت الگو و نمونه شد؛ وگرنه اگر حکومت کردن ولو به قیمت مسامحه در اهداف و ارزشها را انتخاب نموده بودند هیچ گاه در تاریخ این چنین سرمشق و حرکت آفرین و تحول زا نمی شدند. به هرحال این مشکل یعنی انتخاب حکومت و یا ارزشها را باید همانند پیامبر (ص) و حضرت امیر(ع) و امام حسین (ع) حل نمود، و این معنی منوط به این است که اولا روش سیاسی و حکومتی آنان را درست بشناسیم و ثانیا عمل کنیم و واقعا سیره

ناوبری کتاب