صفحه ۱۱۷۰

مجذوب به جذبه های اسلام عزیز و انقلاب اسلامی اند و خود نیز معتقد به فعالیتهای خالص اسلامی به دور از معادلات شرق و غرب می‎باشند مانند:

الف - آقای شیخ اسعد بیوض التمیمی که سابقا امام جماعت مسجد الاقصی و چند سال امام جمعه در اردن و هم اکنون با جمعی از روحانیون فلسطینی و اردنی به کارهای تعلیم و تربیت طلاب و فعالیتهای ضد صهیونیستی اشتغال دارد.

حتما به خاطر دارید که در رابطه با همین مجموعه از طلاب و علمای فلسطینی، اندیشه تاسیس دانشکده قدس در ایران را حضرتعالی مطرح فرمودید.

ب - آقای منیر شفیق با یک مجموعه از جوانان متدین فلسطینی که علیرغم فشارهای عرفات و دیگر جناحهای ناسالم ارادت و اعتقاد خویش به مقام رهبری انقلاب و جمهوری اسلامی را حفظ کرده اند.

ج - آقای بشیر سالم با یک مجموعه گسترده از جوانان مسلمان فلسطینی که در سرزمینهای اشغالی و مصر به فعالیت اشتغال دارند و از بس به ایران و انقلاب اسلامی عشق می‎ورزند در مجامع اهل سنت به تشیع نسبت داده می‎شوند. مجله الطلیعه الاسلامیه بهترین نمودار تفکر و اندیشه های ایشان است که با کمکهای حضرتعالی تاسیس و راه اندازی شد و در اثر کمبود هزینه قطع شد.

د - آقای شیخ ابراهیم غنیم که از علمای عارف فلسطینی و از مجاهدین معروف آن دیار است و یک مجموعه از جوانان رزمنده فلسطین را تحت نظر دارد. از حساب 7100 و امکانات دفتر کمکهای شایانی به ایشان صورت گرفت. در این رابطه سخن آقای سید عیسی طباطبایی که از مراکز اینها دیدن کرده بود شنیدنی است: "پایگاه برادران مربوط به شیخ ابراهیم غنیم از چنان فضای دینی و عرفانی برخوردار بود که انسان را به یاد مدرسه فیضیه می‎اندازد".

در خاتمه فعالیتهای ما با این مجموعه ها عبارت بوده از تغذیه فکری، انتقال تجربیات انقلاب و کمکهای مالی، و سعی می‎شده با برنامه های دولت تداخل نداشته باشد.

2 - مصر

در این کشور با اطلاعاتی که از انحراف اخوان المسلمین از مسیر اصلی انقلاب داشتیم، از روز اول تلاش می‎کردیم با نیروهای متدینی که پس از پیروزی انقلاب در

ناوبری کتاب