صفحه ۱۱۶۸

است از همه ارگانها قوی تر باشد، البته آنان مشکلات قانونی هم دارند و سفارشها و تلفن ها هم مانع تصمیم و کارشان هست ولی ذاتا اعضای شورا همفکر نیستند و نوعا تفاهم ندارند و اصلا با شورا تصمیم گیری کمتر میسر است، حضرت امیرالمومنین (ع) مطابق نقل آمدی فرمودند: "الشرکه فی الملک تودی الی الاضطراب " و اعضای شورا از خدا بالاتر نیستند و خداوند می‎فرماید: "لو کان فیهما آلهه الاالله لفسدتا". قضات و دادستانهای فاسد و یا ضعیف که کم نیستند مردم را به ستوه آورده اند و در زمان شاه اقلا ساواکی بر سر آنان مسلط بود و با وضع فعلی و برخوردهای بدی که شده افراد عاقل عالم خوب جذب نمی شوند. و اصلاح این امر نیاز به یک حکم ولایتی قاطعانه دارد که یک نفر تا یکی دو سال مامور اصلاح تشکیلات شود ولو با دیگران مشورت کند اما حق تصمیم نهائی بدون چون و چرا با او باشد، و به نظر می‎رسد باز هم آقای موسوی اردبیلی خیرالموجودین است، به شرط اینکه اختیار تام به او داده شود و هر روز با تلفن تحت فشار قرار نگیرد.

6 - انتخاب افرادبرای پستها متاسفانه نوعا تابع عواطف و باندبازی و رفیق بازی و مهره بودن است نه تابع عقل و لیاقت و کفایت طرف و این امر خطرناک است باید فکری کرد، و قد سئل احد من الحکماء: "ما بال انقراض دوله ساسان ؟" فقال: " لانهم استعملوا اصاغر العمال علی اعاظم الاعمال فلم یخرجوا من عهدتها، و استعملوا اعاظم العمال علی اصاغر الاعمال فلم یعتنوا علیها فعاد وفاقهم الی الشتات و نظامهم الی البتات ".

7 - مساله جنگ هم از مسائل اساسی کشور است و اجمالا وضع خوب نیست و بیش از همه کارها به تخصص و برنامه ریزی و تهیه مهمات نیاز دارد، و رقابت و تضاد بین ارتش و سپاه نیز روز به روز عمیقتر می‎شود و خطرناک است.

8 - به مسئولین و رسانه ها ی گروهی سفارش فرمائید حتی المقدور از دروغ گفتن در گزارشها و خبرها و وعده ها بپرهیزند که مردم نوعا می‎فهمند و برای جمهوری اسلامی شکست است.

در خاتمه آخرین گزارشی را که آقای سید مهدی هاشمی از نهضتها فرستاده بود جوفا ارسال می‎شود تا نمونه هائی از جرم نهضتها را ملاحظه فرمائید، و از اینکه در این نامه صریحا با حضرتعالی سخن گفتم معذرت می‎خواهم. من طبعا صریح اللهجه

ناوبری کتاب