صفحه ۱۱۶۵

آیا می‎دانید فقرو گرانی بیداد می‎کند، حقوق و درآمد همان حقوق سابق ولی قیمت اجناس ده برابر یا بیست برابر شده است و در این صورت بر فقرا چه می‎گذرد؟

آیا می‎دانید در جمهوری اسلامی بر خلاف آنچه در فقه خواندیم نه جان مسلمان محترم است و نه مال او، قاضی حکم می‎کند مال او را بدهید خانه او را بدهید کسی گوش نمی کند مخصوصا اگر در تصرف بنیادهای انقلاب باشد؟! و افراد شورای عالی قضائی هم از ترس یکدیگر و یا ترس از تلفنهای مقامات و یا جوسازیهای غلط بر این همه خلاف شرعها به وسیله سکوت صحه می‎گذارند؟

آیا می‎دانید اعضاء شورای عالی قضائی به یکدیگر اعتماد ندارند و کمتر تفاهم می‎کنند و بالنتیجه اکثر کارها معوق می‎ماند، و آقایان مصاحبه و شعار خورد مردم می‎دهند؟

آیا می‎دانید اکثر قضات خوب دلسرد و مستعفی شده اند و افراد فاسد یا ضعیف باقی می‎مانند؟

آیا می‎دانید دارو از طرف دولت به داروخانه ها داده می‎شود ولی نوعا جواب آنان در مقابل نسخه ها جواب رد است و همان دارو در دست دستفروشهای دوره گرد به چند برابر قیمت پیدا می‎شود و همچنین بسیاری از لوازم دیگر، ولی کسی نیست از دستفروشها بپرسد دارو دست دولت است تو این را از کجا آورده ای ؟! هر روز حدود یک میلیون جمعیت ایران سراغ دکتر و دارو و درمانگاه و بیمارستان می‎روند و اکثرا ناراضی برمی گردند و دادرسی نیست، این مسائل دیگر مربوط به جنگ نیست بلکه مربوط به ضعف مدیریتها و برنامه ریزی است، و فرداست که سرمای زمستان است و قرائن نشان می‎دهد که از نفت و سوخت خبری نیست.

آیا می‎دانید مواد مخدر در کشور بیداد می‎کند و اعدامها و زندانها و جزیره بی اثر شده است و غالبا معلول فقر و بدبختی است ؟

تذکرا عرض می‎کنم لازم است حضرتعالی در امور جاریه کشور و جبهه ها فقط به گزارشهای مسئولین و بیت معظم قناعت نکنید. مسئولین همیشه هم به لحاظ خودشان و هم به لحاظ رعایت حال حضرتعالی خوبیها را می‎گویند و بدیها را نمی گویند. لازم است افرادی عادی مورد وثوق که در میان ملت هستند گاهگاهی بیایند و محرمانه بدون حضور احدی و بدون ترس و واهمه اوضاع کشور را صریحا

ناوبری کتاب