صفحه ۱۱۴۰

آن برآیند.

بخشهای فکری و فرهنگی و صدور فرهنگ انقلاب و توجه به آرمانهای جهانی انقلاب و تایید حرکتهای اسلامی و تقویت ملل محروم و مستضعف و برنامه ریزی برای مبارزه اصولی با آمریکا و ابرقدرتهای شرق و غرب و اسرائیل غاصب و سالم نمودن محیط جامعه و دانشگاهها و حوزه ها از تعصبها و جهالتها و غرض ورزیها و تندرویها جهت رشد فضیلت ها و استعدادها و شکوفایی نیروهای اصیل و متعهد و بها دادن به کرامت انسانی افراد و پرهیز از انگ زدنها و تخریب یکدیگر و شناسایی و جذب نیروهای وفادار به انقلاب و جدا نمودن صف عالمان متهتک و افراد متملق و فرصت طلب از افراد مبارز و معتقد به انقلاب و رهبری و از همه مهمتر روح صداقت و صمیمیت که رهبری از خود نشان دادند و دهها مساله مهم دیگر که در پیام آمده باید با جدیت برای آنها کار و برنامه ریزی شود و درصدد پیدا کردن ابزار و کادرهای لازم برای هر بخشی از آن برآمد.

این وظیفه همه ماست که ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب را در داخل و خارج و در هر شرایطی در ابعاد فکری، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی شناسایی و تعقیب نماییم.

و باید گفت: شناخت و تربیت نیروها و ابزار و کادر لازم برای تحقق آرمانها و اهداف الهی انقلاب و بها دادن به آنان کمتر از خود انقلاب نیست.

و اصولا بسیاری از ضربه ها و مصیبت ها که به نظام و انقلاب می‎رسد معلول نداشتن و تربیت نکردن کادرهای قوی و مناسب برای ابعاد مختلف انقلاب و یا استفاده نکردن از نیروهای متعهد موجود و احیانا منزوی و خراب نمودن آنان است.

و چه کسی برای رفع این نقیصه و خلا بزرگ اولی و سزاوارتر از مقام رهبری می‎باشد که خود سالها برای به ثمر رساندن مبارزه و انقلاب رنجها کشیده و سختیها و ناملایمات فراوانی را متحمل شده اند.

در شرایط کنونی انقلاب ایجاد هسته تعقل و تفکر و اندیشه از وظایف مهم است که باید به موازنه دستگاههای اجرایی کشور، دستگاههای فکری و تحقیق و طرح و اندیشه و بکارگیری نیروهای خلاق و طراح وجود داشته باشد... تا انقلاب به پو یایی و شکوفایی خود در همه ابعاد ادامه دهد.

4 - همان گونه که حضرت امام یادآور شدند نباید ملت مقاوم ما و نیروهای مسلح

ناوبری کتاب