صفحه ۱۰۰۹

پیوست شماره 109:

یادداشت برای گفتگو و مذاکره در دیدار آقای میرحسین موسوی نخست وزیر وقت که اتفاقا سران مملکتی نیز حضور داشتند

خطاب به جناب آقای موسوی نخست وزیر - تاریخ ‏67/7/9

باسمه تعالی

1 - پس از جنگ انتظار تحول اساسی در اقتصاد و سیاست و برخورد با مردم می‎رفت.

2 - کمبودها و تبعیضها و تورم و درآمد کم و اختلاف قیمتهای بی رویه که منشا عمده آنها خود دولت و عدم تخصص و دلسوزی و تنگ نظریها و سخت گیریهای بعضی مسئولین بازرگانی و صادرات و واردات کشور و دخالت و تصدی بسیاری از ارگانها نسبت به تجارت بی حساب از قبیل سپاه و بنیاد شهید و امثالها می‎باشد، اینها همه وضع اقتصادی کشور را فلج کرده است.

3 - در بازرگانی خارجی دولت موفق نبوده و بیست درصد برای بخش خصوصی بسیار کم است، دولت بیشتر باید نظارت کند.

4 - امروز کشورهای چپ رو و تند هم به اشتباه خود واقف شده اند و سیاست درهای باز را تعقیب می‎کنند و به مردم بیشتر بها می‎دهند،باید مسئولین تنگ نظر و سختگیر و بی اعتنا به مردم اساسا تعویض شوند چون ترک عادت برای بعضی میسر نیست.

5 - امروز بهانه جنگ برطرف شده، باید بتدریج صف و کوپن را کنار گذاشت و به مردم بیشتر بها داد.

6 - تعزیرات حکومتی موفق نبوده است و ناراحتی زیاد درست کرده، کار نوعا به دست بچه های خام و عقده دار افتاده و خود این سیاست موجب بسیاری از کمبودها و نابرابریها شده، شما به گزارشهای مسئولین صد درصد اعتماد نکنید.

7 - اطلاعات و سپاه و کمیته ها و دادستانیها و بازجوها و امثالهم باید در روش خود تجدید نظر کنند، ما از باز داشتهای زیاد و تندیها و تعزیرات و بستنها و کشتنها نتیجه نمی گیریم، به علاوه مردم را که سرمایه کشور و انقلابند زیاد ناراضی می‎کنیم، و به عده زیادی در اثر اشتباه مسئولین و مامورین ظلمهای بی جبران می‎شود، "و الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم ". دنیا هم با تبلیغات خود ما را محکوم می‎کند و در انزوای سیاسی قرار می‎گیریم، در بازداشتها و تعزیرات باید به مقدار ضرورت قناعت

ناوبری کتاب