صفحه ۱۰۰۷

یک نیروی هوائی، یک نیروی دریائی و هکذا اسم مهم نیست، ادغام نیروها وقتی میسر است که هیچ نحو ملاحظه کاری در میان نباشد و قاطعانه عمل شود.

8 - جمعیت ایران بیش از سه برابر عراق است و ایمان مردم ما هم کمتر نیست، عمده اشکال در عدم برنامه و عدم همآهنگی و عدم فرماندهی ما است.

9 - باید از نیروهای مجرب و متعهد موجود در همه ارگانها و موسسات از ارتش و سپاه و جهاد و سایر موسسات استفاده شود.

10 - آقای هاشمی باید عمده وقت خود را صرف این موضوع کنند و از کارهای دیگر صرف نظر کنند و با مشاغل متعدد امکان موفقیت نیست.

ناوبری کتاب