صفحه ۷۸۱

آنان نتیجه ای نداشت. معمولا مقامهای بالا در شرایطی زندگی می‎کنند که از قضاوتهای عمومی که در سطح جامعه انجام می‎شود بی اطلاعند و حواشی آنان آنها را در حصاری از غفلت نگه می‎دارند.

در این میان باند تبهکاری که در داخل اطلاعات کارگردان بودند و برای خون انسانها و بندگان خدا و آبروی آنان ارزشی قائل نبودند این فرصت شیطانی را مغتنم شمرده و در اصفهان یک نمایش به نام " پیچک انحراف " ابداع کردند و جناب آقای وزیر اطلاعات هم اظهار لطف فرموده آن را افتتاح نمودند؛ و سپس آن نمایش و متاع با ارزش به شهرهای قم و تهران نیز صادر شد و چه مقدار زیاد از بودجه کشور بدهکار ما صرف ایجاد و تبلیغ آن شد، در صورتی که آقای وزیر توجه داشتند که سوژه این نمایش -سید مهدی هاشمی - هر چه بود یازده سال قبل از این اعدام شده بود و هدف برگزار کنندگان آن نمایش بازی با آبرو و حیثیت من محصور است که فعلا امکان دفاع ندارم و ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفته ام. پیش از آن نیز از ناحیه اطلاعات نمایشی به نام " هویت " اختراع و نمایش دادند و با آبروی جمع زیادی از بندگان خدا بازی کردند، و با این همه جنایات باز انتظار دارند ملت آنان را الگوی اسلام پندارند. البته دنیا دار امتحان است و لازم است هر روز به وسایل مختلف فلز وجود انسانها مخصوصا قدرتمندان در کوره های آزمایش شناخته شود.

آنچه در نظر من مهم است اینکه چگونه کسانی که مدعی تعبد و تقدس هستند به بهانه دفاع از اسلام و ارزشهای آن این چنین بی باکانه با جان و مال و آبروی بندگان خدا بازی می‎کنند؟!.

اینک حدود دو سال و شش ماه است که من در خانه محصور می‎باشم و چه ناراحتی هایی را متحمل شده و می‎شوم ؟! حسینیه شهدا محل تدریس و جماعت من در توقیف و تحت اختیار آقایان می‎باشد، و چه مقدار زیاد کتابهای مختلف و وسایل مربوط به من و دیگران در آنجا حبس شده ؟! و چه بسیار از وسایل و لوازم سمعی و بصری و اموال و نوارها را به غارت بردند، و دفتر مرا که ملک من است غاصبانه در اختیار گرفته و در آن تصرف می‎کنند و نماز می‎خوانند و دفتر مرا در مشهد با همه لوازم و اثاث آن توقیف کرده اند، و همه این کارها را از قرار مسموع به حکم شورای عالی امنیت ملی انجام می‎دهند؛ در صورتی که شورای امنیت ملی بر فرض نهاد

ناوبری کتاب