صفحه ۷۵۸

ده صفحه ای که توسطایادی اطلاعات منتشر شده بود و در آن به جامعه مدرسین حمله شده بود که چرا به هنگام بحث از مرجعیت، آقای مومن و آقای طاهری اسم مرا هم برده اند که این نامه الان پیش من هست، من یک نسخه از مجموع اینها را در یک پاکت گذاشتم و دادم به آقای مومن که به آقای خامنه ای بدهد، محورهای یادداشتی که من نوشته بودم این است که متن آن را برای شما می‎خوانم:

پیوست شماره 253:

پیام معظم له خطاب به آقای خامنه ای که توسط آقای مومن فرستاده شد.

تاریخ ‏1373/4/21
بسمه تعالی

1 - پیام من به جنابعالی پیام طلبه ای است به طلبه ای دیگر باقطع نظر از مقام و همه تشریفات.

2 - من شکر می‎کنم که مسئولیت سیاسی ندارم و اگر فرضا همه کشور را به من بدهند از قبول آن امتناع می‎کنم.

3 - به فکر آقایی و مرجعیت هم نیستم و اگر شرعا احساس مسئولیت نمی کردم به گوشه ای می‎خزیدم و از همه کارها کنار می‎رفتم.

4 - فشاری که از ناحیه اطلاعات و امثال آن به من و وابستگان من وارد می‎شود بیش از فشاری است که در سابق متحمل می‎شدم:

الف - جریان دو سال قبل در خاوه

ب - جریان حمله چندین ساعته شبانه ارگانها به بیت و غارت اموال و آرشیو چهارده ساله و پخش دروغهای شاخدار و از جمله پنج وانت اعلامیه، و هنوز هم اموال غارت شده را نداده اند، اموال برای من مهم نیست مهم رفتار حکومت اسلامی است با ملت خود آن هم با مثل من.

ج - اشغال پناهگاه بیت من در روز روشن از طریق بام از ناحیه اطلاعات با اینکه قبلا تقاضای خرید آن را کرده بودیم، در رژیم سابق این قبیل

ناوبری کتاب