صفحه ۶۵۱

4 - چرا دادگاه ویژه اعدامیها را نه به دادگاه عالی و نه به دیوان عالی کشور نمی فرستد و حکم عفوها را هم اجرا نمی کند. یک نفر شخصیت روحانی متهم به اندازه یک فرد عادی متهم هم ارزش ندارد؟ ضمنا یک فرد اطلاعاتی خودش مدعی و پرونده ساز است صحیح نیست خود او دادستان دادگاه ویژه باشد.

5 - راجع به لبنان اگر حضرتعالی فرمایشی بفرمایید قطعا در کم شدن کشتار ها موثر است چون هر دو طرف خود را پیرو حضرتعالی معرفی می‎کنند.

ناوبری کتاب