صفحه ۶۱۳

فشار بوده و قهرا اعتبار شرعی و قانونی ندارد- متضمن تهمتها و دروغهای شاخدار نیز می‎باشد و معلوم نیست در آن شرایط چه انگیزه های خیالی برای بافتن آن همه دروغ داشته است و عجب آنکه واماندگان سیاسی این دروغهای شاخدار را تکیه گاه سیاستهای غلط خود قرار داده اند و قیامت و مجازاتهای اخروی را از یاد برده اند.

همچنین مصاحبه کامل او را اصلا به من نشان ندادند و پس از پخش قسمتهایی از مصاحبه کذایی سید مهدی که متضمن دروغهای شاخداری بود هوچیگری ها علیه من و بیت من شروع شد، و من پیش از مصاحبه سید مهدی از ارتباط او با قتلهای قهدریجان هیچ اطلاعی نداشتم، و در عین حال در نامه ای به مرحوم امام نوشتم: "به جرائم و اتهامات سید مهدی بدون اغماض مطابق موازین عدل اسلامی ولو بلغ ما بلغ رسیدگی شود".

(پیوست شماره 149)

ضمنا یکی دیگر از کارهای ناجوانمردانه ای که در آن هنگام انجام شد اینکه سپاه در وقت حج برای انتقال مواد انفجاری به عربستان از ساکهای حدود صد نفر از حجاج بدون اطلاع آنان سوء استفاده کرد و پس از کشف آن به وسیله مامورین عربستان و رفتن آبروی ایران، در همانجا زمزمه راه می‎اندازند که خوب است بگوییم این کار از طرف سید مهدی هاشمی بوده است. یکی از افراد سپاه که از متصدیان این کار غلط بود آمد نزد من و گفت: "مسئول من در سپاه اصرار می‎کند که بگویم از طرف سید مهدی این کار انجام شده و در مجلس و هیات دولت و محافل دیگر این تهمت را شایع کردند". ملاحظه کنید بی تقوایی تا چه حد؟!

تبعید آقای سید هادی هاشمی

س: در همان زمان مسئول دفتر حضرتعالی آقای سید هادی هاشمی را بازداشت و مدتی به سمنان تبعید کردند، به نظر حضرتعالی این حرکت در راستای چه هدفی انجام پذیرفت ؟

ناوبری کتاب