صفحه ۶۰۸

برخورد کرده ایم؛ در همان زمان بسیاری از تلکسهایی که روی تلکس منزل ما می‎آمد از این امور حکایت می‎کرد.

(پیوستهای شماره 132 الی 135)

آقای قربانی فر با مرحوم امید نجف آبادی از پیش از انقلاب مربوط بود، مرحوم امید می‎گفت من قبل از انقلاب می‎خواستم تحریر الوسیله و حکومت اسلامی امام را چاپ کنم و پول نداشتم دویست هزار تومان به پول آن وقت همین آقای قربانی فر به من داد که برای این کار خرج کردم، آقای امید هم بسا در همین ارتباطاعدام شد؛ والعلم عندالله.

نامه مرحوم امام و بازداشت سید مهدی هاشمی

بالاخره مرحوم امام نامه ای در رابطه با سید مهدی به من نوشتند و من هم یک نامه نه صفحه ای در جواب ایشان نوشتم (پیوستهای شماره 142 و 143)، پس از چند روز آقای احمد حسنی نماینده سید مهدی را در تهران در خانه ای به قول آقایان خانه تیمی بازداشت کردند و بعد سید مهدی را احضار کردند، او به عنوان مشورت آمد نزد من و من گفتم برو و حقایق را بگو که او هم رفت. سپس دستگیریها در سطح وسیع شروع شد و بیت من و نزدیکان و علاقه مندان به من مورد هجمه قرار گرفتند و حتی گفته شد بناست سیصد نفر بازداشت شوند. پس از بازداشت سید مهدی و بازداشتهای وسیعی که نسبت به آقایان طلاب و دوستان صورت گرفت خانواده های آنان معترضانه و متوقعانه به خانه من هجوم آوردند، و من برای خلاصی از این مخمصه موقتا ملاقاتهای خود را به طور کلی قطع کردم -البته درس خود را تعطیل نکردم -ولی آقایان تعطیلی ملاقاتها را نیز حمل بر اعتراض و مخالفت با امام و نظر ایشان کردند و گفتند آنچه خواستند، و حتی گفتند درس خود را به عنوان اعتراض به امام تعطیل کرده است ! در صورتی که فقط تعطیل ملاقاتها بود و آن هم برای فرار از توقعات خانواده های بازداشت شدگان.

ناوبری کتاب