صفحه ۵۸۸

س: آیا در جلسات سران، این مساله مطرح نشده بود؟

ج: در آن جلسات که من بودم مطرح نشده بود، ماجرا را از دو نامه اعتراض منوچهر قربانی فر به محسن کنگرلو که فتوکپی آنها را برای من فرستاده بود با خبر شدم.

س: آیا مرحوم امام (ره) در جریان این معامله بودند یا نه ؟

ج: من درست نمی دانم که مرحوم امام (ره) در جریان این مساله بودند یا نه، ولی من پس از آنکه این جریان را شنیدم رفتم به بیت مرحوم امام و جریان را برای حاج احمد آقا گفتم، او خیلی تعجب کرد که شما از کجا در جریان قرار گرفتید؟ گفتم: "از هر جا،بالاخره اجنه به من خبر داده اند!"، گفت: "خوب گاهی این اجنه که برای شما خبر می‎آورند این خبرها را بنویسید و برای امام هم بفرستید!"گفتم:"بالاخره این گونه نیست که من در جریان قرار نگیرم "، ولی آقایان از اینکه من به طور کامل همه این جریان را می‎دانم خیلی ناراحت بودند.

س: به نظر شما آیا میان جریان مک فارلین و جریان سید مهدی هاشمی و دستگیری آقای امید نجف آبادی ارتباطی وجود نداشت و این جریان یک تصفیه حساب جناحی نبود؟

ج: همه چیز محتمل است، والاحتمال خفیف الموونه؛ و بعضی اخبار پشت پرده و بعضی تلکسهایی که در آن وقت روی تلکس منزل ما منعکس می‎شد حکایت از این ارتباط می‎کرد، و قضیه آوردن اسلحه از اسرائیل برای ایران هم در یکی از این تلکسها منعکس شده بود، والعلم عندالله.

(پیوستهای شماره 132 الی 135)

س: چند وقت پیش از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل مجلس سخنرانی کند و این مساله را برای مردم افشا کند شما در جریان آن قرار گرفتید؟

ج: به طور دقیق مدت آن را یاد ندارم. البته بعد از مدتی هم همان آقای منوچهر قربانی فر برای من پیغام فرستاد که قرار است شما را از قائم مقامی عزل کنند - مدتی قبل از جریانات برکناری و مسائل آن بود- معلوم می‎شود که او یک ارتباطهایی با

ناوبری کتاب