صفحه ۵۷۸

2 - از افسران و درجه داران برای اداره امور و سازماندهی و برنامه ریزی و فرماندهی، و از سربازهای وظیفه پس از آموزش خوب و احراز تعهد برای اجرا و مباشرت در ایجاد امن و دفاع استفاده شود.

3 - از نظر حقوق و مزایا و امکانات حتی سربازها به نسبت تامین شوند تا گرفتار رشوه و کم کاری و بی اعتنائی نسبت به وظایف محوله نشوند.

4 - دانشکده های افسری و پلیس و سپاه به یک دانشگاه دارای یک دوره عمومی و چند رشته تخصصی از زمینی، هوائی، دریائی و صنایع نظامی تبدیل شود.

5 - در بافت فعلی اداره سیاسی و ایدئولوژی ارتش و نمایندگی امام در شهربانی و سپاه تغییر اساسی داده شود، و از تشریفات کم و به واقعیات افزوده شود،و نمایندگی امام علاوه بر اداره امور سیاسی و عقیدتی نیروها نقش اطلاعات و رکن دو ارتش را نیز داشته باشد.

6 - بسیج مردمی نیز مستقیما زیر نظر رهبر اداره شود تا ملعبه نیروها نشود و رهبر در مواقع ضرورت و کمبود، آنان را به کمک دو نیرو بسیج کند.

7 - صنایع نظامی ارتش و سپاه در یکدیگر ادغام شوند و از تشریفات نظامی آن کاسته شود و به جنبه های تکنیک و صنعت آن افزوده شود.

8 - انجام امور فوق در صورتی میسر است که یک تصمیم قاطع گرفته شود و ملاحظه کاریها همه به دور ریخته شود وگرنه روز به روز گرفتاری زیادتر خواهد بود.

9 - نیروهای متعهدی که از سپاه در اثر روحیه انحصار طلبی بعضی از مسئولین منزوی شده اند به کار دعوت شوند.

10 - ده نفر از افراد وارد و عاقل و متدین و متعهد از نیروهای پنجگانه از هر کدام دونفر مسئول انجام و اجرای این قانون شوند.

ناوبری کتاب