صفحه ۵۷۴

نامه های گوناگون و کتابهای مختلف و ابزار و وسایل صوتی و تصویری و نوارها و بالاخره آرشیو چهارده ساله ای که از اینجانب موجود بود- به غارت برده شد و تلگرافات و نامه های تسلیت نیز به غارت رفت، جز یکی دو نامه که باقی مانده است.

(پیوست شماره 124)

پیشنهاد تشکیل هسته های کوچک برای عملیات چریکی در خاک عراق

س: آیا حضرتعالی استراتژی ویژه ای برای پیشرفت جنگ در نظر داشتید؟ چنانکه شنیده ایم حضرتعالی در یک مرحله پیشنهاد می‎کردید هسته های کوچکی تشکیل و به داخل خاک عراق فرستاده شود تا عملیات چریکی انجام دهند.

ج: بله البته این بعداز مدتی بود که از جنگ گذشته بود تقریبا اواسط جنگ بود، می‎دیدیم که بسیاری از نیروها و امکانات ما بسیج می‎شود ولی در هر عملیات تلفات بسیاری متوجه نیروهای ما می‎شود، من می‎گفتم شما این قدر سرمایه گذاری می‎کنید از مدتها قبل امکانات و تدارکات فراهم می‎کنید تا عملیاتی را برنامه ریزی کنید بعد نوعا این عملیات لو می‎رود و ما پنج شش هزار نفر تلفات می‎دهیم،حالا اگر شما بیایید از قبل این نیروها را آماده کنید و همین پنج شش هزار نفر را در دسته های عملیاتی پنج شش نفره سازماندهی کنید و به صورت گروههای چریکی مستقل در داخل خاک عراق برای عملیات بفرستید نتیجه بهتری می‎گیریم و ضربه های کاری تری به آنها می‎توانیم بزنیم، مثلا ما می‎توانیم پلها را خراب کنیم، بر سر راههای آنها کمین بگذاریم، راههای تدارکاتی آنها را ببندیم، بعضی مراکز مهم را منفجر کنیم و کارهای دیگری به این شکل، اگر بر فرض آنها نصف نیروهای ما را هم کشف می‎کردند و از بین می‎بردند همان نصف دیگر که کار می‎کردند بازدهی اش برای ما خیلی زیادتر بود و ضربه های کاری می‎توانستند وارد کنند، در صورتی که آن طرح عملی می‎شد نیروهای حزب اللهی عراق هم با ما همکاری می‎کردند و حاضر بودند در این جهت سرمایه گذاری کنند، من این طرح را با خیلی ها مطرح کردم آنها هم قبول می‎کردند اما عملا کاری صورت نمی گرفت.

ناوبری کتاب