صفحه ۵۷۰

خیلی به صدام کمک کردند، صدام آن وقت که جنگ با ایران را شروع کرد حدود دوازده لشکر داشت ولی این اواخر می‎گفتند حدود صد لشکر سازماندهی کرده است؛ البته بعد نیروهای ارتشی و سپاهی خوب فعالیت کردند و نیروهای مخلص وارد صحنه شدند تا بالاخره نیروهای مهاجم را از خرمشهر بیرون کردند.

س: طبق آنچه در روزنامه ها ی آن زمان مندرج است در اوایل جنگ از طرف کسانی مانند بنی صدر سیاست وقت کشی در دفع دشمن پیش گرفته شده بود و اصطلاحا می‎گفتند زمین می‎دهیم و زمان می‎گیریم، و همین امر موجب بروز اختلاف در جبهه ها و نگرانی نیروهای انقلابی شده بود، حضرتعالی در اعتراض به این قضیه و نیز شهادت نیروهای مردمی در منطقه خوزستان پیام تسلیتی فرستادید، اگر جزئیات این قضیه را به یاد دارید بفرمایید.

ج: متاسفانه جزئیات آن یادم نیست ولی احساس می‎شد که آقای بنی صدر دفع الوقت می‎کند، بعضی ها هم سوء ظن پیدا کرده بودند که نکند باطنا یک بند و بستی باشد، ولی مساله عمده اختلاف سپاه و ارتش بود، نیروهای جنگنده هم عمدتا از نیروهای سپاه و بچه های مخلص بودند ولی امکانات نداشتند و ارتشیها می‎خواستند سلسله مراتب و نظم پادگانی را رعایت کنند و طبعا چون هنوز پس از انقلاب انسجام خود را به دست نیاورده بودند یک ناهماهنگی بین آنها وجود داشت، بالاخره ما احساس کردیم که در امر جنگ کوتاهی می‎شود، در همین رابطه من تلگرافی کردم که موثر هم بود و الان چیزی از آن یادم نیست، لابد در روزنامه ها ی آن زمان منعکس است.

(پیوست شماره 122)

اعتراض به تفویض فرماندهی کل قوا به آقای بنی صدر

س: آیا حضرتعالی با تفویض فرماندهی کل قوا به آقای بنی صدر موافق بودید یا مخالف، و چه اقداماتی در این زمینه انجام دادید؟

ناوبری کتاب