صفحه ۵۵۱

انتخاب شوندگان را که قانون معین کرده بر آنان منطبق نماید. وظیفه شورای نگهبان در این زمینه فقط جلوگیری از تقلبات است، و نظارت استصوابی بدین گونه که شورای نگهبان افراد را انتخاب نماید و مردم ناچار باشند از میان انتخاب شدگان آنان افرادی را انتخاب نمایند خلاف ظاهر اصل 99 می‎باشد و هیچ گاه مورد نظر خبرگان قانون اساسی نبوده، چنانکه با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان (جلد 2، صفحه 965 و جلد 3، صفحه 1762) روشن می‎گردد؛ و عمل فعلی آقایان شورای نگهبان بر خلاف ظاهر اصل 56 و 62 می‎باشد که محور حکومت و نظام را آرای مردم معرفی می‎کنند.

در این رابطه می‎توانید به فصل هفتم از کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی " که نگارش اخیر اینجانب می‎باشد مراجعه نمایید.

ناوبری کتاب