صفحه ۵۴۵

می‎افتادند و دولتها آنها را تدارک می‎کردند اگر بیست هزار نفر آنها هم از بین می‎رفت بقیه کار را به انجام می‎رساندند، البته هر چیزی مقدمات و هماهنگی می‎خواهد؛ به نظر من در ارتباط با مساله قدس و هر مساله دیگر مربوط به جهان اسلام آنچه در درجه اول اهمیت است وحدت و همدلی و اقدام عملی هماهنگ همه مسلمانان است، و این همان چیزی است که دشمنان اسلام با القای دشمنی ها و بدبینی های مختلف سخت می‎کوشند که ایجاد نشود؛ به نظر می‎رسد آنها اهمیت آن را بیشتر از خود ما درک کرده اند.

مساله افغانستان

همچنین از جمله مسائلی که من زیاد نسبت به آن اهتمام داشتم و از باب احساس وظیفه شرعی اوقات خود را صرف آن می‎کردم و برای آن دل می‎سوزاندم مساله افغانستان و کوشش در رفع اختلافات گروههای افغانی بود و از جمله هیاتی را زیر نظر حجه الاسلام آقای حاج شیخ هاشم جواهری به افغانستان فرستادم و بر حسب اعتراف خود گروهها، آن هیات در رفع بسیاری از اختلافات و جلوگیری از خونریزیهای بی رویه بسیار موثر بود؛ و برای امور نهضتها بخصوص افغانستان یک حساب نیز در بانک ملی افتتاح کردم (حساب 7100) که نسبتا از آن استقبال شد و کمکهای زیادی از این طریق به دست آمد و در موارد لازم صرف شد؛ و نسبت به مسائل قضایی و تعیین قضات و ائمه جمعه برای آنان نیز به دستور مرحوم امام اقدام می‎کردم، و در مراحل مختلف نیز پیگیر قضایا بوده و صحبت می‎کردم و پیام می‎دادم (پیوست شماره 115)؛ تا اینکه یک روز آقای خامنه ای پیشنهاد کردند که مساله افغانستان را شما به من محول کنید و من هم چون می‎دیدم که در کار ما کارشکنی هایی می‎شود حکمی برای ایشان نوشتم و از خودم سلب مسئولیت نمودم.

(پیوست شماره 116)

ناوبری کتاب