صفحه ۴۹۶

پیوست شماره 77:

ارجاع پاسخگویی به برخی از مسائل قضایی در زمان جنگ توسط امام خمینی به معظم له مورخه ‏65/2/11

بسمه تعالی

محضر مقدس حضرت امام مدظله

برای حل مشکل جبهه موافقت فرمایید که:

1 - سازمان قضائی نیروهای مسلح موظف است در زمان جنگ به جرائم در رابطه با جنگ از قبیل توطئه، جاسوسی، خیانت، کارشکنی، تمرد و آنچه لطمه برای جنگ و امنیت کشور داشته باشد طبق ضوابط شرعی و بدون رعایت تشریفات قانونی و آئین دادرسی رسیدگی نموده حکم قطعی صادر نماید.

2 - شورای عالی قضایی موظف است در زمان جنگ در مراکزی که شورایعالی دفاع پیشنهاد می‎نماید دادگاه زمان جنگ تشکیل دهد، دادرسی در این دادگاه یک مرحله ای و بدون تشریفات آئین دادرسی و مجازات بر طبق موازین شرعی و قوانین خواهد بود.

بسمه تعالی

خدمت حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری دامت برکاته

حضرت امام مدظله فرمودند که به سئوالات بالا حضرتعالی جواب فرمایید.

‏65/2/11 - احمد خمینی
باسمه تعالی

شورای عالی قضائی دستور لازم را نسبت به دو فقره بالا صادر نمایند مع رعایه الاحتیاط فی انتخاب الافراد.

حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب