صفحه ۴۷۸

1 - در اجرای ماده واحده مزبور کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ویژه مرکب از نه نفر تشکیل می‎گردد.

2 - خبرگان موظفند تا یک ماه پس از تصویب این ماده واحده، اسامی کسانی که به نظرشان صلاحیت رهبری و مرجعیت آینده را دارا می‎باشند حتی الامکان با استناد و توضیح به کمیسیون ویژه تقدیم نمایند.

3 - کمیسیون ویژه بعد از جمع آوری و وصول نظرات به طور مداوم، جلسات مشترک با هیات تحقیق تشکیل داده و حداکثر در مدت دو ماه در حضور پیشنهاد کنندگان بررسیهای لازم را به عمل می‎آورد.

4 - هیات رئیسه پس از وصول گزارش کمیسیون ویژه با ارسال گزارش مزبور به خبرگان آنان را به اجلاسیه فوق العاده دعوت می‎نماید.

5 - ادامه اجلاسیه فوق العاده تا خاتمه بحث مربوطه و تصمیم گیری خواهد بود.

6 - در جلسات اجلاسیه گزارش کمیسیون در مورد افراد به بحث گذاشته می‎شود.

7 - درباره هر فرد، با پیشنهاد حداکثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق هر کدام حداکثر 20 دقیقه بحث می‎کنند.

8 - مخبر کمیسیون در ابتدا جهت گزارش یک ساعت و نیم، و در هر مورد دفاع 15 دقیقه فرصت خواهد داشت.

9 - اگر پیشنهادی را کمیسیون حذف کرده بود پیشنهاد دهنده حق دارد در مدت 30 دقیقه از پیشنهاد خود دفاع،و بعد از دفاع او یک نفر مخالف و یک نفر موافق به طوری که در بند 7 گفته شد بحث می‎کنند.

10 - رای گیری در مورد افراد به صورت مخفی و برای تصویب حداقل رای سه چهارم تعداد خبرگان حاضر در جلسه لازم است.

11 - روال جلسه در غیر موارد مذکور در بندهای این ماده طبق آیین نامه داخلی عمل خواهد شد.

به کمیسیون آیین نامه ارجاع گردید. سید حسن طاهری

ناوبری کتاب