صفحه ۴۷۷

بررسی می‎کنند بعد صحبت می‎کند". من گفتم: "آقا شما خودتان هم همین کار را می‎کنید؟" گفتند: "نه، من هم بد می‎کنم ".

پیوست شماره 70:

صورت جلسه خبرگان رهبری درباره قائم مقامی آیت الله منتظری مورخه ‏64/4/24

در جلسه مورخه ‏64/4/26 فوریت طرح مذکور در ورقه تصویب گردید.

سید حسن طاهری
بسم الله الرحمن الرحیم

خبرگان امت به موجب تکلیف مصرح در مصو به روز ‏64/4/24 مجلس خبرگان و به عنوان مقدمه عقلیه لازم برای عمل به اصل 107 قانون اساسی، فقیه عالیقدر و مجاهد حضرت آیت الله منتظری دامت برکاته را به عنوان مصداق کامل قسمت دوم اصل مزبور تعیین می‎کنند.

پیوست شماره 71:

دستور العمل اجرایی ماده واحده در مورد رهبری آینده مورخه ‏64/4/25

بسمه تعالی

هیات رئیسه محترم مجلس خبرگان

احتراما جهت اجرای سریع و منظم ماده واحد مصو به مورخ ‏64/4/24 در مورد شناسائی رهبری آینده، ماده واحده زیر در چند بند به صورت طرح و آئین نامه، پیشنهاد و تصویب فوری و اولویت آن تقاضا می‎گردد:

ماده واحد:ماده واحده مصو به در مورد شناسائی رهبری آینده بر اساس بندهای زیر به بحث و بررسی گذاشته می‎شود:

ناوبری کتاب