صفحه ۴۶

میان ما فقط گزارشگری هستیم که در حد امکانات و اطلاعات خود کوشیدیم با طرح پرسشهایی خاطرات گذشته را در ذهن استاد زنده کنیم، و در ارتباط با نکات مفید و نقاط مبهم مورد نیاز تاریخ و جامعه پاسخهای معظم له را به رشته تحریر کشیم و آن را برای آیندگان به یادگار گذاریم.

در تهیه این مجموعه دو مشکل اساسی همواره رخ می‎نمود: نخست اینکه استاد در ارتباط با کارهایی که مربوط به تعریف از خودشان می‎شد به سختی سخن می‎گفتند و به حداقل گفتار اکتفا می‎کردند، و نیز هر جا سخن به تنقیص، سستی ها و کارشکنی های برخی افراد می‎رسید لب فرو می‎- بستند و با اصرار گاهی تنها به اشاره ای اکتفا می‎فرمودند؛ دیگر اینکه ما تنها در محدوده خوانده ها و شنیده های خویش از استاد پرسش می‎کردیم، و از تحلیل وقایع و مسائل پشت پرده حوادث و از آنچه در زوایای ذهن و زندگی استاد گذشته بود آگاهیهای چندانی نداشتیم، از این رو آنچه در این مجموعه گرد آمده است، فقط بخشی از خاطراتی است که ارائه آن در این شرایط برای ما میسور بوده است، و "المیسور لایترک بالمعسور". امید است در فرصتهای مناسب آگاهیهای گسترده تری از خاطرات و دیدگاههای این فقیه عالیقدر در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

توجه به چند نکته:

1 - پیوستهایی که در ارتباط با هر فصل ارائه گردیده مدارک و اسنادی است که از سوی استاد بزرگوار تصویر آن در اختیار ما قرار گرفته و اصل آن نزد معظم له موجود می‎باشد.

2 - بسیاری از اسناد و مدارک در ارتباط با زندگینامه و دیدگاههای معظم له در کتابهای "صحیفه نور"، "بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی "، " فقیه عالیقدر "، " واقعیتها و قضاوتها " و نیز " اسناد انقلاب اسلامی "، " روزنامه ها ی کثیرالانتشار" به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران قائم مقامی معظم له، " مقالات "، "تک نگاریها" و "کتابهای درسی مدارس " و... آمده است که برای پرهیز از اطاله کلام از درج آنها در این مجموعه خودداری نموده ایم، و در حقیقت این مجموعه را می‎توان مکمل و ادامه آنها محسوب نمود.

ناوبری کتاب